ro
 

HOTĂRÂREA NR. 280/2023 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru facilitarea implementării proiectelor de finanțare contractate de municipiul Sfântu Gheorghe pentru reabilitarea termică a 4 (patru) imobile”

31.07.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 280/2023

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru facilitarea implementării proiectelor de finanțare contractate de municipiul Sfântu Gheorghe pentru reabilitarea termică a 4 (patru) imobile”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30374/2023 al Compartimentului pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Analiza de oportunitate nr. 41134/2023 a Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională;
Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr. 10913/18.07.2023 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 9073/18.07.2023 privind intenția de a institui ajutorul de minimis pentru sprijinirea implementării proiectelor de finanțare contractate de Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sume proprii, în complementaritate cu cele contractate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale (destinat pentru finanțarea reabilitării imobilelor de clădiri rezidențiale);
Având în vedere Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. RG/9491/19.07.2023 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru facilitarea implementării proiectelor de finanțare contractate de municipiul Sfântu Gheorghe pentru reabilitarea termică a 4 (patru) imobile”, prin care se asigură complementaritatea finanțării proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale și Avizul nr. RG/9491/28.07.2023 de îndreptare a erorii materiale cuprinse în avizul favorabil al Consiliului Concurenței, RG/9491/19.07.2023 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru facilitarea implementării proiectelor de finanțare contractate de municipiul Sfântu Gheorghe pentru reabilitarea termică a 4 (patru) imobile”, prin care se asigură complementaritatea finanțării proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/L din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 20/2015;
Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale;
Având în vedere HG nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru implementarea proiectelor de finanțare contractate de municipiul Sfântu Gheorghe pentru reabilitarea termică”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 3. - Prezenta măsură de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 4. - Cererile de finanțare vor fi depuse la sediul Camerei de Comerț și Industrie Covasna.
ART. 5. - Aprobarea/respingerea cererilor de finanțare se va efectua în cel mult 30 zile de la data depunerii acestora și va fi comunicată pe site-ul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro și al Camerei de Comerț și Industrie Covasna, www.ccicv.ro.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția generală economică și finanțe publice municipale, Direcția generală de dezvoltare, proiecte şi Compartimentul pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kolcza István

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă