ro
 
Luni, 04. Martie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 172/2022 privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022

05.05.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 172/2022

privind rectificarea bugetului general al municipiului
Sfântu Gheorghe pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30726/2022 al Direcţiei Generale Economice și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022 cu suma de 2.404.000 lei, la Secţiunea de funcţionare în sumă de 1.062.350 lei şi la Secţiunea de dezvoltare în sumă de 1.341.650 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programelor obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexelor nr. 2-7 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură ”Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexelor nr. 8-9 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022, conform anexelor nr. 11-13 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă rectificarea bugetelor fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth-Birtan Csaba

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-14