ro
 
Vineri, 05. Martie 2021.

HOTĂRÂREA NR  11/2021 privind încheierea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea Palatul Beör, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

21.01.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  11/2021

privind încheierea unor contracte de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.273/2021 al Biroului Locativ și Ocuparea domeniului public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererile nr. 3.179/14.01.2021 a deputatului Könczei Csaba și nr. 3.180/14.01.2021 a deputatului Miklós Zoltán;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - (1) Se aprobă închirierea unor spaţii din imobilul “Palatul Beör”, situat pe str. Martinovics Ignác nr. 2, monument istoric, domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în CF nr. 23773 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 802, identificate în anexa nr. 1, în favoarea deputatului Miklós Zoltán, în vederea organizării și funcționării sediului biroului parlamentar al acestuia.

(2) Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectul contractului de închiriere, anexa nr. 2.

ART. 2. - (1) Se aprobă închirierea unor spaţii din imobilul “Palatul Beör”, situat pe str. Martinovics Ignác nr. 2, monument istoric, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în CF nr. 23773 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 802, identificate în anexa nr. 3, în favoarea deputatului Könczei Csaba, în vederea organizării și funcționării sediului biroului parlamentar al acestuia.

(2) Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectul contractului de închiriere, anexa nr. 4.

ART. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 Sfântu Gheorghe, la 21 ianuarie 2021.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Comăneci Liviu-Vasile

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexele 1-2

Anexele 3-4