ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 92/2023 privind aprobarea modificării anexei HCL nr. 581/2022 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

20.03.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 92/2023

privind aprobarea modificării anexei HCL nr. 581/2022 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12571/2023 al Direcției urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 453 lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (4) lit. c și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea anexei HCL nr. 581/2022 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe, prin modificarea pozițiilor înscrise sub numerele curente 6, 88, 114 și 159, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2023.
ART. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția generală economică și finanțe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 martie 2023.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Jánó Mihail

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă