ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

HOTĂRÂREA NR.  414/2021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative”

25.11.2021
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  414/2021

privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.019/2021 al Direcției Juridice și Restituirea Proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL nr. 356/2017;

În conformitate cu prevederile art. 4, art. 9 pct. 1 şi art. 13 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HG nr. 886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităţilor din domeniul tineretului;

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. e) și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă instituirea Programului multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative”.

ART. 2. – Se aprobă Regulamentul Programului multianual de interes local „Sprijin acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani pentru închirierea unor suprafețe locative”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată prin dispoziția primarului și Direcţia Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 noiembrie 2021.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kolcza István

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa (Regulament)

Anexa 1 la Regulament

Anexa 2 la Regulament