ro
 

HOTĂRÂREA NR. 339/2022 privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”

25.08.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 339/2022

privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului
municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44824/2022 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 207/28.06.2022, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 43752/28.06.2022;
Având în vedere prevederile HCL nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Statutului actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se acordă mandat special viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, ca în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, să voteze:
a) aprobarea aderării comunelor Dalnic și Zagon la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
b) aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. - Se împuternicește persoana desemnată la art. 1 pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Monitorizare Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.

Sfântu Gheorghe, la 25 august 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Zsigmond József

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă