ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 307/2023 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 87/2017, cu modificările și completările ulterioare

30.08.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 307/2023

privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 87/2017, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.025/2023 al Compartimentului pentru autorizarea activităţilor economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 30¹ alin. (1) și a art. 57¹ alin. (2) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din HG nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;
Având în vedere prevederile art. 475 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 87/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 1, după cum urmează:
I. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„ART. 3. - Obiectul activităţilor de comercializare de produse alimentare, nealimentare, servicii de piaţă şi alimentaţie publică supuse autorizării este prevăzut în Anexa la O.G. nr. 99/2000 cu privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum și în art. 475 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.”
II. După alineatul (1) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Nu se va emite Autorizaţie de funcţionare pentru exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafață de vânzare conform certificatului constatator anexat. Autorizația de funcționare se emite pentru fiecare tip de comerț, cu amănuntul și cu ridicata, cu identificarea structurii de vânzare pentru fiecare tip în parte.”
III. La articolul 15 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru construcțiile și amenajările care se supun autorizării din punct de vedere al securității la incendiu se solicită autorizația de securitate la incendiu însoțită de planul vizat spre neschimbare de la I.S.U. „Mihai Viteazul” al județului Covasna sau adresă din partea organului emitentului abilitat că prezenta autorizație nu este necesară, sau dovada că, construcția/amenajările nu se încadrează în prevederile art. 3 alin (1) din HG nr. 915/2015”.
IV. La articolul 15 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) În autorizația de funcționare emisă pentru agenții economici care nu dețin autorizație ISU, respectiv pentru cei care au obținut dovada că, construcția/amenajările nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) din HG nr. 915/2015, se va face mențiunea „Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor”.”
V. După alineatul (4) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (4¹) cu următorul cuprins:
„(4¹) În cazul în care din punctul de vedere al I.S.U. „Mihai Viteazul” al județului Covasna reiese că la momentul punerii în funcțiune a clădirilor nu era obligatorie obținerea Autorizației de securitate la incendiu, se depune la dosar împreună cu respectiva adresă și o declarație autentificată în fața notarului din care să rezulte că nu s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației.”
ART. 2. – Regulamentul pentru autorizarea desfăşurării activităților comerciale și a serviciilor de piață anexa nr. 1 la hotărâre se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului pentru autorizarea activităţilor economice, Compartimentul de emitere a autorizaţiilor/desfiinţare, Biroul locativ şi ocuparea domeniului public, Compartimentul de relaţii cu publicul, informaţii, registratură şi Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kondor Ágota

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă