ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 306/2023 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 389/2017, cu modificările și completările ulterioare

30.08.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 306/2023

privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 389/2017, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45143/2023 al Compartimentului pentru autorizarea serviciilor de transport public local din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresele cu nr. 33973/2023 și nr. 45453/2023, înaintate de Asociaţia Taximetriştilor Independenţi ŞUGAŞ;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului nr. 356/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea articolului 17 din Regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a activităților de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 389/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
“(1) Caroseria autovehicului destinat transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi va avea obligatoriu culoarea alb pur (RAL 9010).
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autovehiculele nou-introduse în activitatea de transport în regim de taxi până la data de 31.03.2024 pot avea și culoarea albastră, iar cele existente de această culoare pot fi menținute în activitate până la înlocuirea acestora, în condițiile legii.
(3) Linia mediană va fi marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah, în culori alternative alb şi negru de dimensiuni 3 x 3 cm pentru autoturisme şi de 5 x 5 cm la celelalte autovehicule.
(4) Se interzice aplicarea pe caroseria taxiului sau pe lampa taxi a altor înscrisuri sau însemne decât cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.”
ART. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului pentru autorizarea serviciilor de transport public local din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kondor Ágota

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó