ro
 
Marți, 18. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 301/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe și servicii, str. Borvíz”, municipiul Sfântu Gheorghe

30.08.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 301/2023

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe și servicii, str. Borvíz”, municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37746/2023 al arhitectului șef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 72119/11.11.2022 privind fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare al Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe și servicii”, str. Borvíz, municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 10/18.04.2023 al arhitectului şef al Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe și servicii str. Borvíz”, pentru terenurile înscrise în CF nr. 38093 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 38093, CF nr. 42117 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 42117, CF nr. 42121 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 42121, CF nr. 42115 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 42115, CF nr. 42112 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 42112, CF nr. 41117 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 41117, CF nr. 41116 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 41116, CF nr. 26289 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 26289, CF nr. 39108 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 39108, CF nr. 29116 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 29116, CF nr. 42111 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 42111, CF nr. 42120 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 42120, CF nr. 37419 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 37419, CF nr. 42637 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 42637, CF nr. 37854 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 37854, CF nr. 30587 municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. cad: 30587, conform Proiectului nr. 15/2022, elaborat de B.I.A. Domahidi Ildikó, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Valabilitatea documentaţiei de urbanism se stabileşte la 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia ubanism şi Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 august 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kondor Ágota

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă