ro
 

HOTĂRÂREA NR 285/2022 pentru aprobarea Programului multianual de finanțare a reamenajării spațiilor verzi aferente blocurilor de locuit pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe

22.07.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR 285/2022

pentru aprobarea Programului multianual de finanțare a reamenajării spațiilor verzi aferente blocurilor de locuit pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29333/28.04.2022 al Direcției Generale de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b și c, alin. (4) lit. f și alin. (7) lit. i din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. – Se instituie Programul multianual de finanțare a reamenajării spațiilor verzi aferente blocurilor de locuit pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul Programului multianual de finanțare a reamenajării spațiilor verzi aferente blocurilor de locuit pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă bugetul Programului multianual de finanțare a reamenajării spațiilor verzi aferente blocurilor de locuit pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022 în sumă de 1.000.000 lei.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba, Direcția Generală de Gospodărire Comunală și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 iulie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Vargha Fruzsina

CONTRASEMNEAZĂ

Pentru SECRETAR GENERAL

Morar Edith

Anexa la HCL (regulament)
Anexa nr. 1 la Regulament
Anexa nr. 2 la Regulament