ro
 
Sâmbătă, 03. Decembrie 2022.

HOTĂRÂREA NR 284/2022 privind aprobarea delegării serviciului de întreținere și monitorizare a spațiilor verzi și a locurilor special amenajate pentru recreere la Baza de agrement Şugaş Băi

22.07.2022
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR 284/2022

privind aprobarea delegării serviciului de întreținere și monitorizare a spațiilor verzi și a locurilor special amenajate pentru recreere la Baza de agrement Şugaş Băi

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43331/27.06.2022 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 408/2020 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe la constituirea societății SEPSI PROTEKT SA;
Având în vedere Oferta de preț nr. 117/23.06.2022 al Sepsi Protekt SA, înregistrată la Primăria municipiului Sântu Gheorghe sub nr. 43329/27.06.2022;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 5. pct. 3. lit. b, art. 6 și art. 12 din OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 3/2003 și Legea nr. 101/2006;
Având în vedere Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Instrucțiunea privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emis de Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 2 noiembrie 2018;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Studiul de fundamentare privind necesitatea și stabilirea condițiilor optime de delegare a serviciului ”Întreținerea și monitorizarea spațiilor verzi și a locurilor special amenajate pentru recreere la Baza de agrement Şugaş Băi“, conform anexei nr. 1.
ART. 2. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului prevăzut la art. 1 către societatea Sepsi Protekt SA Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă modelul contractului de delegare privind serviciul ”Întreținerea și monitorizarea spațiilor verzi și a locurilor special amenajate pentru recreere la Baza de agrement Şugaş Băi“;conform anexei nr. 2.
ART. 4. – Se aprobă Caietul de sarcini și Regulamentul de funcționare al serviciului ”Întreținerea și monitorizarea spațiilor verzi și a locurilor special amenajate pentru recreere la Baza de agrement Şugaş Băi“, conform anexelor nr. 3. și 4.
ART. 5. - Se împuternicește primarul municipiului Sfântu Gheorghe Antal Árpád -András cu semnarea Contractului de delegare a serviciului ”Întreținerea și monitorizarea spațiilor verzi și a locurilor special amenajate pentru recreere la Baza de agrement Şugaş Băi“
ART. 6. – Anexele 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul general al Sepsi Protekt SA, Direcția Economică Generală și Finanțe Publice Municipale, Direcția Investiții și Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 20 iulie 2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Vargha Fruzsina

CONTRASEMNEAZĂ

Pentru SECRETAR GENERAL

Morar Edith

Anexa nr. 1 la HCL

Anexa nr. 2 la HCL

Anexa nr. 3 la HCL

Anexa nr. 4 la HCL