ro
 
Joi, 30. Noiembrie 2023.

HOTĂRÂREA NR. 269/2023 privind aprobarea Strategiei locale în domeniul eficienței energetice, de reducere a consumului de energie și a emisiei de CO2 din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

27.07.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 269/2023

privind aprobarea Strategiei locale în domeniul eficienței energetice, de reducere a consumului de energie și a emisiei de CO2 din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29791/2023 al Direcției generale de dezvoltare, proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (22) din Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și. alin. (4) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Strategia locală în domeniul eficienței energetice, de reducere a consumului de energie și a emisiei de CO2 din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, Compartimentul dezvoltări energetice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 iulie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kolcza István

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă