ro
 
Joi, 30. Noiembrie 2023.

HOTĂRÂREA NR. 257/2023 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităților recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe

25.07.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 257/2023

privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităților recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40407/2023 al Compartimentului pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 252/06.06.2023 a directorului general al Sepsi Rekreatív SA înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 40406/2023;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităților recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședința în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viață sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creșterii calității vieții, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HCL nr. 228/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local SEPSI CARD pentru susținerea activităților sportive și recreative în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului privind programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim 3 copii cu domiciliul/reședința în municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin HCL nr. 415/2018 cu modificările şi completările ulterioare prin înlocuirea anexei nr. 1 la Regulament cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea Regulamentului privind instituirea Programului multianual de interes local SEPSI CARD pentru susținerea activităților sportive în municipiul Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr 228/2021, cu modificările şi completările ulterioare prin înlocuirea anexei nr. 1 la Regulament cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 conform proiectului Actului adițional nr. 7/2023, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu semnarea actului adițional se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul general al Sepsi Rekreatív SA, Direcția economică generală şi finanțe publice municipale și Compartimentul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kolcza István

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3