ro
 

HOTĂRÂREA NR. 238/2024 privind modificarea și completarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL nr. 384/2023

30.05.2024
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 238/2024

privind modificarea și completarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL nr. 384/2023

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30286/2024 al Direcției generale de dezvoltare proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Decizia etapei de încadrare nr. 44/05.10.2023 a Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 59720/2023;
Având în vedere adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru cu nr. 37413/18.10.2022, privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere OUG nr. 36/20234 privind cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014-2020;
Având în vedere Instrucțiunea nr. 207/31.10.20235 cu privire la acțiunile AMPOR/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. 4 lit. f și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea “Anexei nr. 4 Portofoliu de proiecte” a Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL nr. 384/2023, prin introducerea unei noi anexe, Anexa nr. 4.1 “Lista proiectelor etapizate”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe și Direcția generală de dezvoltare proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buslig Kincső

 CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă