ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 236/2023 pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 228/2021 privind instituirea Programului multianual de interes local SEPSI CARD pentru susţinerea activităților sportive în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

05.07.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 236/2023

pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 228/2021
privind instituirea Programului multianual de interes local SEPSI CARD pentru susţinerea activităților sportive în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36891/2023 al Direcției juridice și restituire a proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea Sepsi Rekreatív SA, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 36829/23.06.2023, prin care propune prelungirea valabilității legitimațiilor tip ”Sepsi Card”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind Programul multianual de interes local ”Sepsi Card” aprobat prin HCL nr. 228/2021, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
I. La articolul 8 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
”(4) Cererea însoțită de documentele menționate la art. 7 se depune la sediul Bazei de înot și recreere ”Román Vilmos”, str. Lunca Oltului, nr. 7, et. 1 sau la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, în zilele de lucru, între orele 9,00-15,00”
II. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
”Art. 10.- Modul de soluționare a cererilor va fi adusă la cunoștința solicitanților în termen de 24 de ore de la soluționare, prin e-mail.”
III. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
”Art. 12.- (1) Legitimațiile tip ”SEPSI CARD” se vor emite cu o valabilitate de 2 ani și vor putea fi ridicate de la sediul Bazei de înot și recreere ”Román Vilmos”, str. Lunca Oltului, nr. 7 et. 1.”
(2) După expirarea perioadei de valabilitate a legitimației, emiterea unei noi legitimații se face pe o durată de 2 ani, la cererea persoanei interesate însoțită de documentele prevăzute la art. 7, cu reconfirmarea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 6 din Regulament.”
ART. 2. - Regulamentul, anexa nr. 1 la HCL nr. 228/2021 privind instituirea Programului multianual de interes local SEPSI CARD pentru susţinerea activităților sportive în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția juridică și restituire a proprietăților din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív SA.

Sfântu Gheorghe, la 05 iulie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Kolcza István

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă