ro
 

HOTĂRÂREA NR. 230/2024 privind aprobarea Regulamentului pentru staţionarea, parcarea, regimul de acces și circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

30.05.2024
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 230/2024

privind aprobarea Regulamentului pentru staţionarea, parcarea, regimul de acces și circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6268/2024 al Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 12340/01.03.2024 al Direcției generale de gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. 81672/18.04.2024 al Poliţiei Rutiere Covasna, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 25692/26.04.2024;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 128 alin. (1) lit. d din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2006 cu modificările ulterioare şi a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin HG nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 7 lit. i) din Legea nr. 155/2010 - legea poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c lit. d și alin. (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru staţionarea, parcarea, regimul de acces și circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția generală economică și fiscală și Direcţia generală de gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buslig Kincső

 CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă