ro
 

HOTĂRÂREA NR. 220/2024 privind modificarea Caietului de sarcini, a Regulamentului de funcționare precum și a Contractului de delegare nr. 14090/08.03.2024 privind serviciul ”Tăiere și toaletare a arborilor periculoși de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe“, aprobat prin HCL nr. 77/2024

30.05.2024
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 220/2024

privind modificarea Caietului de sarcini, a Regulamentului de funcționare precum și a Contractului de delegare nr. 14090/08.03.2024 privind serviciul ”Tăiere și toaletare a arborilor periculoși de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe“, aprobat prin HCL nr. 77/2024

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22077/2024 al Compartimentului pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 77/2024 privind aprobarea delegării serviciului de Tăiere și toaletare a arborilor periculoși de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Nota internă nr. 15124/13.03.2024 al Direcției generale de gospodărire Comunală;
Având în vedere prevederile HCL nr. 241/2013 privind instituirea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
Procedura de urgență este justificată prin necesitatea demarării urgente a lucrărilor de tăiere și toaletare a arborilor periculoși identificați pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, care pun în pericol siguranța cetățenilor și a bunurilor aflate în preajma arborilor menționați;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea Caietului de sarcini și a Regulamentului de funcționare al serviciului ”Tăiere și toaletare a arborilor periculoși de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe“, aprobat prin HCL 77/2024.
ART. 2. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare nr. 14090/08.03.2024 privind serviciul ”Tăiere și toaletare a arborilor periculoși de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe“, conform proiectului Actului adițional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul general al Sepsi Protekt SA, Direcția generală economică și fiscală, Direcția generală de gospodărire comunală și Compartimentul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buslig Kincső

 CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tδnde-Ildikó

Anexă