ro
 

HOTĂRÂREA NR. 210/2024 pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 473/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, cu modificările ulterioare

30.05.2024
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 210/2024

pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 473/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11471/2024 al Serviciului locativ și ocuparea domeniului public;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea punctului 5 litera e) din Capitolul VIII “Alte taxe locale”, anexa nr. 1 la HCL nr. 473/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024, cu modificările ulterioare, și va avea următorul cuprins:
”5. ..lit. e)

Pentru terasele unităților de alimentație publică în sezonul de vară
01 aprilie - 31 octombrie 
Pentru terasele unităților de alimentație publică în sezonul de iarnă
01 noiembrie - 31 martie
Zona A - 2,20 lei/mp/zi  Zona A - 1,10 lei/mp/zi
Zona B – 1,70 lei/mp/zi Zona B – 0,85 lei/mp/zi
Zona C, D – 1,00 lei/mp/zi  Zona C, D - 0,50 lei/mp/zi

* Perioada minimă pentru care se solicită ocuparea domeniului public cu destinație de terasă este de o lună și se achită anticipat.”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul locativ și ocuparea domeniului public și Direcția generală economică și fiscală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buslig Kincső

 CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó