ro
 

HOTĂRÂREA NR. 209/2024 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local

30.05.2024
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 209/2024

privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13566/2024 al Direcţiei generale economice și fiscale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică privind Inflația și evoluția prețurilor de consum: Decembrie 2023 prin Comunicatul de presă nr. 10/12.01.2024, publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, referitoare la rata inflației în anul 2023;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispozițiilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost completat prin pct. 215 din Legea nr. 296/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă indexarea cu rata inflației, respectiv cu 10,4%, a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local al municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2025 și va fi luată în calcul la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2025.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia generală economică și fiscală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Buslig Kincső

 CONTRASEMNEAZĂ

 SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă