ro
 

HOTĂRÂREA NR. 179/2024 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităților recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe

25.04.2024
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 179/2024

privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităților recreative şi distractive în municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22113/11.04.2024 al Compartimentului pentru Monitorizare Societăți Comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Nota internă nr. 23809/18.04.2024 a Direcției de Investiții și Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 23719/18.04.2024 al obiectivului de investiții ”Skatepark” în municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Nota de fundamentare, și Adresa nr. 79/08.04.2024 a directorului general Sepsi Rekreativ SA înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 22117/2024;
Având în vedere Hotărârea nr. 3/2024 a Consiliului de Administrație al Sepsi Rekreativ SA întrunit în data de 18.03.2024;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităților recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea şi stabilirea soluțiilor optime pentru gestiunea serviciului - activitatea de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv ”Skatepark” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă delegarea serviciului de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv ”Skatepark” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului către societatea Sepsi Rekreatív SA, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul de funcționare al serviciului, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă;
ART. 4. - Se aprobă tariful serviciului începând din data de 01.05.2024, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă;
ART. 5. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 conform proiectului Actului adițional nr. 1/2024, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Cu semnarea actului adițional se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Sepsi Rekreatív SA, Direcția generală economică şi fiscală și Compartimentul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 aprilie 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Zsigmond József

 CONTRASEMNEAZĂ

pentru SECRETAR GENERAL
Morar Edith

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4