ro
 

HOTĂRÂREA NR. 161/2024 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării ”Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2024”

16.04.2024
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 161/2024

privind instituirea unor măsuri în vederea organizării
”Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2024”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19144/2024 al Serviciului locativ şi ocuparea domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 52/2024 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, și Fundația „Jókainé-Laborfalvi Róza” în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2024”, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere HCL nr. 139/2024 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2024”;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
Având în vedere faptul că ”Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe 2024” se va desfășura în perioada 26-28 aprilie 2024, se propune adoptatarea proiectului de hotărâre în regim de urgență;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit. b, c şi e, alin. (4) lit. c, alin. 6 lit. a și alin (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c şi art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. - (1) Se interzice comercializarea produselor și expunerea acestora spre vânzare (static sau ambulant), fără a deține dreptul de ocupare a domeniului public în perimetrul ,,Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2024”.
(2) Încălcarea prevederilor art. 1 din prezenta Hotărâre de către persoane fizice sau juridice, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau cu amendă contravențională de la 600 lei la 800 lei și cu sancțiunea complementară de confiscare a produselor, bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții.
(3) Bunurile care fac obiectul măsurii complementare vor fi confiscate pe bază de proces-verbal întocmit de către agentul constator și predate în custodia Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
(4) Cel căruia îi aparțin bunurile confiscate conform prevederilor alin. (2) poate face plângere în ceea ce privește măsura confiscării în condițiile art. 31 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Primăria municipiului Sfântu Gheorghe asigură custodia bunurilor confiscate pentru o perioadă de 60 de zile sau, după caz, până la finalizarea procedurilor judiciare, după care va proceda la distrugerea acestora în baza documentelor întocmite de către o comisie constituită prin dispoziția primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin prezenta hotărâre se face de către persoane împuternicite prin dispoziţie a primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei locale a municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - (1) Prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de contravenție, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotarâre, agentul constatator facând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
ART. 4. - (1) Polițiștii locali care vor asigura măsurile de ordine și liniște publică vor acorda sprijin organizatorilor manifestărilor ,,Zilelor Sfântu Gheorghe” și ,,Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2024” privind respectarea amplasamentului și a suprafeței dobândite prin contract expozanților/comercianților.
(2) Nerespectarea amplasamentului și a suprafeței dobândite prin contract de către expozanți/comercianți, se va consemna într-un proces-verbal de constatare, încheiat de către polițistul local.
ART. 5. – Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, în condițiile legii.
ART. 6. - Cu exercitarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administratorul public al municipiului Sfântu Gheorghe și Poliția locală a municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 aprilie 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Zsigmond József

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

    Kulcsár Tünde-Ildikó