ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 152/2023 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA SA, Sfântu Gheorghe

05.05.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 152/2023


privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA SA, Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20749/06.04.2023 al Compartimentului pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 107/2023 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe prin atribuire directă;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI” în favoarea operatorului regional TEGA SA Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate TEGA SA Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adițional nr. 27/2023, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, reprezentantul municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților „ECO SEPSI” să aprobe în cadrul ședinței adunării generale cele prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, Direcția economică și finanțe publice municipale și Compartimentul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 mai 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Keresztes László

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă