ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 138/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquacov

27.04.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 138/2023

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” pentru aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquacov

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11.304/2023 al Compartimentului pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” nr. 62/22.02.2023, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 10674/22.02.2023;
Având în vedere HCL nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Statutului actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se acordă mandat special viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, ca în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” să voteze pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se împuternicește persoana desemnată la art. 1 pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru monitorizare societăţi comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.

Sfântu Gheorghe, la 27 aprilie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

József Álmos-Zoltán

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă