ro
 
Vineri, 23. Februarie 2024.

HOTĂRÂREA NR. 120/2023 privind aprobarea instituirii Programului de interes public local ”Un pom pentru generația viitoare” și aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapítvány

06.04.2023
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Judeţul Covasna

Tel/fax:  0267-311726

E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 120/2023

privind aprobarea instituirii Programului de interes public local ”Un pom pentru generația viitoare” și aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapítvány

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16527/2023 al Compartimentului administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Fundației Comunitare Covasna – Háromszéki Közösségi Alapítvány, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 16517/21.03.2023;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e și alin. (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se instituie programul de interes public local ”Un pom pentru generația viitoare”.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul programului de interes public local ”Un pom pentru generația viitoare”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă asocierea între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația Comunitară Covasna - Háromszéki Közösségi Alapítvány, în condițiile proiectului contractului de asociere, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 5. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Direcția generală gospodărie comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și persoana juridică asociată prevăzută la art. 3 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Jánó Mihail

 CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2