ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009

22.04.2008

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2009


 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
 Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere Raportul de specialitate Nr.14107/2008 al Direcţiei Finanţelor Publice Municipale;
 Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;
 Având în vedere prevederile art. 282 privind taxele speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
 Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


 Art. 1. Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
 Art. 3. Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia.
 Art. 4. Executarea prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, Serviciului economic studii şi programe, Compartimentului relaţii cu publicul, informaţii, registratură şi a Direcţiei comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 


MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE MUNICIPALE
Nr. 14107 din 18.04.2008

Raport de specialitate
referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009


Articolul 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca pentru funcţionarea unor servicii publice locale,  create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
Conform prevederilor art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, instituirea taxelor speciale trebuie să respecte regulamentul aprobat de consiliile locale prin care se va stabili condiţiile şi sectoarele de activitate în care se pot institui taxe speciale.
Taxele speciale se încaseaza numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Taxele speciale instituite se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate.
Direcţia Finanţele Publice Municipale propune consiliului local proiectul de hotărâre pentru dezbatere şi aprobare în şedinţă.


      DIRECTOR EXECUTIV
             JÓZSA EMESE