ro
 
Sâmbătă, 24. Februarie 2024.

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

16.09.2008

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 
    Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară ;
        Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13719/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe;
        Având în vedere referatele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere prevederile art.16  alin. (2) şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.253 alin.(2) şi (6), art.255 alin.(2), art.260 alin.(2),art.265 alin.(2),art.267 alin.(1), (4), (7), (11), (12), (13), art.268 alin.(1), (2), (3), (4), art.270 alin.(4), art.271 alin.(2) lit.a şi b,alin.(5),art275 alin.(2), art.278 alin.(1),art.279 alin.(2) şi (3), art.282 alin.(1) şi (2), art 283 alin.(1), (3), art.286 alin.(1) şi (3), art.287  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza pct.53 alin.(1), pct.54, pct.72 alin.(3),  pct.146, pct.155 alin.(1) lit.c, pct.156 alin.(2), pct.158, alin.(3) şi (4), pct.163, alin.(2), pct.169, pct.180 alin.(1), pct.185 alin.(1) şi (2), pct.188 alin.(1) lit.”a”, pct.192, pct. 222, pct. 224 alin.(1) şi (2), pct. 255 din HG. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
      Având în vedere prevederile anexei nr.1 din Hotărârea Guvernului nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
    Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

 

   

ART. 1 - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2009, după cum urmează:
    (1) valorile impozabile precum şi nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2008 şi 2009 constituind anexa nr. 1;
    (2) cota prevăzută la art. 253 alin.2 din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la   1%;
    (3) cota prevăzută la art. 253 alin 6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 10%;
   (4) cota prevăzută la art. 270 alin .4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 3 %;       
   (5) cota prevăzută la art. 279 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la  3% fiind aplicata asupra tarifului de cazare practicat de unităţile de profil;
   (6) Numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră este egal cu numărul zilelor de cazare;.
ART. 2 - (1) Bonificaţia pentru contribuabili persoane fizice şi juridice prevăzută la art. 255 alin (2), art.260 alin.(2), art.265 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :
    a) în cazul impozitului pe clădiri la 10%;
    b) în cazul impozitului pe teren la 10%;
    c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%;
 (2) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii fiscale restante către bugetul local

 ART. 3 - (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se aplică în cazul impozitului pe clădiri datorat de către persoanele fizice în cota de 13%;
      (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4 - Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, până la data de 31 ianuarie 2009, sub sancţiunile prevăzute de lege.
ART. 5 - Pentru determinarea impozitului şi a taxei pe clădiri, a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului şi a taxei pe teren, se va aplica delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al mun.Sfântu Gheorghe nr. 230/2006 cu completările şi modificările ulterioare.
ART. 6 - (1) Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice în condiţiile  art. 286 alin.1 din Legea nr.571/2003  privind  Codul fiscal , anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
   (2)  Se aprobă procedura de acordare a reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru pensionarii ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din pensie şi sunt mai mici decât salariul minim pe economie, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
   (3)  Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice  care sunt încadrate în structurile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, anexa nr.4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
   (4)   Se aprobă procedura scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate,  anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 7– Taxa de acces la Baza de înot, prevăzută la pct. 9 din  Cap. “Alte taxe locale”, cuprinsă în Anexa nr. 1 la prezenta, rămâne valabilă pentru primele două ore de utilizare, după care din jumătate în jumătate de oră se va aplica o taxă de acces suplimentară, pentru fiecare jumătate de oră începută, calculată în funcţie de valoarea taxei de acces, după cu urmează:
a) în cazul taxei de acces standard, taxa suplimentară va fi de 4 lei;
b) în cazul taxei de acces pentru studenţi şi elevi, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
c) în cazul taxei de acces pentru preşcolari şi elevi în grupuri, însoţiţi de instructori de înot, taxa suplimentară va fi de 2 lei; 
d) în cazul taxei de acces pentru pensionari, taxa suplimentară va fi de 2 lei;
ART. 8 – Se aprobă taxa de acces la Ştrandul municipal la aceeaşi valoare cu cea stabilită pentru baza de înot  la pct. 9 din  Cap. “Alte taxe locale”, cuprinsă în Anexa nr. 1 la prezenta, acestea fiind valabile pentru toată durata utilizării strandului în cursul unei zile, fără aplicarea taxei de acces suplimentare.

ART. 9 - Taxele speciale instituite prin prezenta hotărâre şi cuantumul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7.
ART. 10 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  anul fiscal 2009.
ART. 11 - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Serviciului Economic Studii şi Programe, Biroului de Gospodărire Comunală, Compartimentului pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare, Oficiul de Avizări, Oficiul pentru Disciplina în Construcţii,  Oficiului Registrului Agricol, Compartimentului Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură şi a Direcţiei  Comunitară de Evidenţă a Persoanelor  din cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE MUNICIPALE
Nr. 13411 din 15.04.2008

 

 

Raport de specialitate
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009

 

Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi sunt reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. În baza prevederilor pct.290^1, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu completările şi modificările ulterioare, nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 se vor stabili avându-se în vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, în anexa la hotărârea Guvernului adoptată în condiţiile art. III din Legea nr. 343/2006.  Pentru anul fiscal  2009, Consiliile locale adoptă hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, până la data de 31 mai a anului precedent şi vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.Conform art.287 din Legea nr.571/2003, cu completările şi modificările ulterioare nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în titlul IX. a Codului fiscal poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5), cu privire la autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 t şi combinaţiile de autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 t şi la art. 295 alin. (11) lit. b)-d). cu privire la taxele judiciare şi extrajudiciare de timbru. În baza prevederilor Legii nr. 571/2003 consiliul local are competenţa :-stabilirea cotei impozitelor si taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, -stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă, -stabilirea altor taxe locale ţinând cont de prevederile art.283 din lege ,-stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 255 alin.2, art. 260 alin.2 si art. 265 alin.2 din Codul fiscal,-majorarea  impozitelor şi taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal, -procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice şi juridice  prevăzute la art.286,-instituirea taxei hoteliere conform art. 278 din Codul fiscal,-adoptarea taxelor speciale conform art. 282 din Codul fiscal. Impozitele si taxele locale incluse în proiectul de hotărâre la care actele normative prevăd limite, încadrarea s-a efectuat cu respectarea acestora. Direcţia Finanţe Publice Municipale propune consiliului local proiectul de hotărâre pentru dezbatere şi aprobare în şedinţă.      


DIRECTOR EXECUTIV
JÓZSA EMESE