ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din Municipiul Sfântu Gheorghe

24.04.2008

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

       privind instituirea taxei speciale de salubrizare de în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere referatele Comisiilorde specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit k din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. c, alin. (4) şi (5) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Văzând şi prevederile art. 18 alin. (2), precum şi art. 94 lit k din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin HCL.nr.______/_______,
În conformitate cu prevederile art. 282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                      HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Începând cu data de..........., se instituie în raza teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază productorii de deşeuri individuali, fără contract de perestări servicii publice de salubrizare, încheiate cu operatorul  acestor servicii publice.
ART. 2. -  Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără contract  este egală cu dublul tarifului de salubrizare pe persoană/lună, iar pentru persoanele juridice fără contract este egală cu dublul tarifului aplicat pentru un mp., de spaţiu cu terenul aferent, unde persoana juridică îşi desfăşoară activitatea.
ART. 3  – Operatorul serviciului de salubrizare împreună cu ________________ din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, vor ţine la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din contul deschis în acest scop în baza art.30 alin (7) din Legea nr. 273/2006.
ART. 4. Operatorul serviciului de salubrizare din mun. Sfântu Gheorghe va comunica primăriei mun.Sfântu Gheorghe, până la ultima zi lucrătoare ale fiecărei luni, lista utilizatorilor identificaţi fără contract de prestări servicii de salubrizare, în vederea institurii pe seama acestora a taxei speciale de salubrizare, urmând ca decontarea să se efectueze direct din bugetul local în baza facturii emise în acest sens de către operator. Deasemenea operatorul va comunica lista utilzatorilor cu care a denunţat în mod unilateral contractul de prestări servicii publice de salubrizare, ca sancţiune pentru neeexecutarea obligaţiilor de plată, conform prevederilor art 16 lit c. din Contract.
ART. 5  În vederea identificării utilizatorilor fără contracte de prestări servicii publice de salubritate, operatorul serviciilor de salubrizare din mun. Sfântu Gheorghe va beneficia la cerere de concurenţa  personalului de specialitate din cadrul primăriei Sfântu Gheorghe, precum şi al organelor de Poliţiei Comunitare.
  Executarea prezentei hotărâri se încredinţează:
1. Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
 2. 
 3.

Sfântu Gheorghe, la _________ 2008


 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

SF.  GHEORGHE   520032
 STR.CRÂNGULUI, NR.1, E-MAIL:TEGA@RDSBV.RO
 TEL.  0367 - 401911,    TEL / FAX. 0267 – 351897
 HTTP  / /  WWW.  TEGA.RO,   C.U.I.   RO 8670570
 NR.ÎNR.ORCJ14/295/1996,CAP.SOC. 1209950 RON
 RO55RNCB0124038030390001 BCR SF.GHEORGHE
Nr. înreg.1854/22.04.2008.                             

 

                                              REFERAT
privind necesitatea instituirii taxei speciale de salubrizare în municipiul Sfântu Gheorghe


 În conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006, cu completările şi modificările ulterioare,  în funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii care nu au încheiat contract de servicii publice de salubrizare cu operatorul, achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale.
   Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în cauză Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
 Având în vedere normele legale în materie în vigoare, respectiv, dispoziţiile art.7 alin. (1) din Regulamentul serviciului de salubrizare  a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr.44/2008, conform cărora citez “toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe  au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu”, iar  S.C. Tega S.A Sfântu Gheorghe efectuează colectarea transportul şi depozitarea deşeurilor şi de la utilizatorii acestor servicii care nu au încheiat contract  pentru prestarea serviciilor de salubrizare, se impune instituirea taxei speciale care în cazul persoanelor fizice propun să fie egală cu dublul tarifului de salubrizare pe persoană/lună, iar în cazul persoanelor juridice fără contract, cuantumul taxei să fie egală  cu dublul tarifului aplicat pentru un mp. de spaţiu cu terenul aferent, unde persoana juridică în cauză îşi desfăşoară activitatea.
 Deasemenea  în conformitate cu prevederile contractuale aprobate prin H.C.L. nr.44/2008, operatorul este în drept să denunţe unilateral contractul, în cazul în care utilizatorul nu a achitat valoarea facturilor emise  după trecerea unui termen de 30 de zile de la scadenţa acestora, caz în care se instituie taxa specială.     
 În concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor  de salubrizare în favoarea unor utilizatori fără contract,  în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, solicit instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Sfântu Gheorghe, pe seama persoanelor juridice şi fizice care profită de servicii publice fără forme legale, evidenţiate de operator şi comunicate lunar autorităţii administraţiei publice locale.


        Tóth-Birtan Csaba
   Preşedinteleconsiliului de administraţie                                                                                                                             S.C. TEGA S.A.