ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sf. Gheorghe şi aprobarea "Regulamentului privind stabilirea

19.09.2008
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. ______/________ al Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizele Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 6 alin.(1) lit. “k” şi art. 7 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art.26 alin (2) lit.”c”, respectiv alin. (4) şi (5) din  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
Văzând şi prevederile art. 18 alin. (2), precum şi ale art. 94 lit. “k” din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin H.C.L. nr. 44/2008 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe; 
    În conformitate cu prevederile art 282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu art. 36 alin. (4) lit. c, respectiv ale art. 36 alin. (6) lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1 Art. 1 al H.C.L. nr.120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe, se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 1 Începând cu data de 1 noiembrie 2008, se instituie în raza administrativ-teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe, taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali, fără contract de prestări servicii publice de salubrizare, încheiate cu operatorul  acestor servicii publice.”
    ART. 2 Art. 2 al H.C.L. nr.120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe, se modifică şi va avea următorul cuprins:       
“ART. 2 Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără contract  este de 10 lei /persoană /lună, iar pentru persoanele juridice fără contract este egală 150 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare a 3 mc. de deşeuri/ lună. Pentru o unitate locativă cuantumul maxim al taxei speciale de salubrizare datorată după numărul de persoane fizice este de de 40 lei indiferent de numărul persoanelor.”
    ART. 3 Art. 3 al H.C.L. nr.120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe, se modifică şi va avea următorul cuprins:       
“ART. 3 Operatorul serviciului de salubrizare, împreună cu Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, vor ţine la zi evidenţa beneficiarilor serviciului de salubrizare, fără contract de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din contul deschis în acest scop în baza art. 30 alin. (7) din Legea nr. 273/2006.”
    ART. 4 Art. 4 ale H.C.L. nr.120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe, se abrogă.
    ART. 5 Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”, anexă nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 6 Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 7 Celelalte prevederi ale H.C. L. nr.120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sfântu Gheorghe, rămân nemodificate.
    ART. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 9 Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică.
    ART. 10 Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, Compartimentului Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Direcţiei de evidenţă al persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la _________ 2008


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              SECRETAR