ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Compartimentul Administraţie Locală


Persoane de  contact:Date contact:


Număr telefon: +40 267 311 726, interior: 112
Fax: +40 267 311 726
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 27

Prezentarea activităţii biroului:

- Asigură convocarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe; întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; elaborarează materiale ce urmează a fi dezbătute în plenul şedinţelor; finalizează, multiplică, asigură aducerea la cunoştinţă a hotărârilor Consiliului local;
- Convocă şedinţele Comisiilor de specialitate; întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; îndeplineşte anumite activităţi legate de activitatea Comisiilor;
- Elaborează şi ţine evidenţa dispoziţiilor Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;
- Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizional în administraţia publică;
- Asigură aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- La alegerile locale şi cele naţionale, aplică prevederile art. 10-11 din Legea nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi executarea altor lucrări tehnice legate de aceste activităţi;
- În conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996: ţine evidenţa, selecţionează şi clasează documentele create şi deţinute în arhiva instituţiei, conduce registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice, preia şi păstrează câte un exemplar din inventarele anuale pentru documentele care se păstrează permanent sau temporar create la compartimentele instituţiei, conform Nomenclatorului arhivistic; eliberează certificatele, copiilor şi extraselor de pe documentele aflate în arhivă cu respectarea prevederilor legii; asigură condiţiile necesare de păstrare şi manipulare a documentelor arhivistice;
- Desfăşoară activităţi legate de relaţiile externe şi protocol al instituţiei: întocmeşte programul vizitelor sau întâlnirilor cu delegaţii din ţară şi străinătate, asigură primirea delegaţiilor din ţară şi străinătate, redactează actele de protocol între parteneri; întocmeşte şi pregăteşte documentaţiile necesare participării la acţiuni internaţionale a reprezentanţilor Primăriei, respectiv ai Consiliului Local, inclusiv obţinerea vizelor, organizează deplasările în străinătate a unor delegaţii din partea Primăriei sau Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
- Activităţi legate pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, Alegerile Camerei Deputaţilor şi Senat.