ro
 

Anunţ de începere a procesului de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Membru in Consiliul de Administratie al Societăţii SEPSI PROTEKT SA

23.11.2022

SOCIETATEA SEPSI PROTEKT SA prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Membru in Consiliul de Administratie al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de membru in Consiliul de Administratie sunt următoarele:

 1. studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul economic sau juridic;
 2. minim 5 ani de experienta profesionala in domeniul studiilor superioare absolvite;
 3. cunoașterea limbii române (scris și vorbit) si domiciliul in Romania;
 4. capacitate deplină de exercițiu;
 5. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 6. stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 7. experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat/condus;
 8. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 3 ani;
 9. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 10. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006;
 11. cunosterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 722/2016).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei candidatului pentru functia de Membru in Consiliul de Administratie.

Noul membru al Consiliului de Administratie trebuie să aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societații în anii următori.

Criterii de indeplinit de catre candidatii pentru postul de membru in Consiliul de Administratie:

 1. Competente specifice sectorului de activitate al intreprinderii publice
 2. Cunostinte profesionale de importanta strategica: gandire strategica si previziuni, cunoaștere și experiența în aplicarea practică a reglementărilor și procedurilor conexe funcției, tehnologia informatiei, legislatie
 3. Cunostinte de guvernanta corporativa – rolul directorului, guvernanta intreprinderii publice, monitorizarea performantei
 4. Competente sociale si personale: luarea deciziilor, relatii interpersonale, negociere, capacitate de analiza si sinteza, competente de conducere si management
 5. Trasaturi: reputatie personala si profesionala, integritate, independenta, abilitati de comunicare interpersonala, aliniere cu scrisoarea de asteptari

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

 Originalele actelor depuse la dosar vor fi prezentate de candidat la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe  (AICI).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 18.12.2022, ora 12.00 la registratura Societatii SEPSI PROTEKT S.A, B-dul General Grigore Bălan nr.1, Municipiul  Sfantu-Gheorghe, Jud. Covasna, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii SEPSI PROTEKT SA” , precum si numele şi prenumele candidatului.

Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisa si pe adresa de mail a expertului independent respectiv foxconsiliu@gmail.com. Candidaturile care nu respecta conditiile de depunere nu pot fi luate in considerare. Deasemenea, plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82