ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Avizare a Lucrărilor de Intervenţie(DALI), Proiect Tehnic(PT), Detalii de Execuţie (DDE) şi Cerere de Finanţare

 
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie(DALI),
Proiect Tehnic(PT), Detalii de Execuţie (DDE) şi Cerere de Finanţare


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTÃ

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Municipiul Sfântu Gheorghe
Adresa postalã: Str. 1 Decembrie1918, nr. 2, Judetul Covasna , Localitatea: Sfântu Gheorghe ,Cod postal: 520008 , România , Punct(e) de contact: Jozsef Sandor , tel. 0267-316902 , Email: sjoco@sepsiszentgyorgyinfo.ro , Fax: 0267-316902

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau localã
Activitate (activitãti)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractantã actioneaza în numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractantã
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI), Proiect Tehnic(PT), Detalii de Executie (DDE) si Cerere de Finantare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
12 - Servicii de arhitecturã, servicii de inginerie specializatã si servicii de inginerie integratã, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultantã stiintificã si tehnicã, servicii de testari si analize tehnice

Locul principal de prestare: Municipiul Sfântu Gheorghe

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare si elaborarea documentatiei în vederea depunerii unei cereri de finantare din fonduri structurale POR 2007-2013, Axa prioritarã nr. 1.(DALI+PT+DDE+CERERE DE FINANTARE)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71250000-5 - Servicii de arhitecturã, de inginerie si de masurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intrã sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Împartire în loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totalã sau domeniul
1.Reabilitarea si modernizarea retelelor stradale inclusiv sisteme utilitati(apã, canallizare, retele electrice, iluminat public, gaz metan), sisteme de management al traficului(semafoare, statii autobuz si sistem de supraveghere) precum si piste pentru biciclete
2.Amenajare spatii verzi(amenajare peisagerã a pârâului Debren si a parcului din str. Cimitirului
3. Reabilitare cantina socialã din str. Podetului inclusiv dotari
4. Parcari subterane si supraetajate în str. Nicolae Balcescu si str. Tavaszi Sandor
5. Reabilitare si amenajare spatii pietonale în centrul istoric a Municipiului Sfântu Gheorghe
6. Reabilitarea cladirii Teatrului

Valoarea estimatã fãrã TVA: 500,000 EUR
II.2.2) Optiuni
Da
Predare: 1. DALI si a Cer de Fân. : 30.03.2009 2.PT si DDE: max 6 luni de la data pred. DALI
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni începând de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare: 20000 ron Garantia de bunã executie:10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Buget local si fonduri europene nerambursabile
III.1.3) Forma juridicã pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere /subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusã altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personalã a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea
- Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
- Certificate de atestare fiscalã privind obligatiile de platã la bugetul de stat si bugetul local
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economicã si financiarã
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Bilantul contabil pentru anul 2007,2006, 2005
b)Declaratie privind cifra de afaceri realizatã în ultimii trei ani (2007, 2006, 2005).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)în anul 2007, 2006, 2005 a realizat profit b) Cifra medie de afaceri anualã realizatã de catre ofertant în ultimii trei ani trebuie sã fie de minim 250.000 Euro.
III.2.3) Capacitatea tehnicã
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Prezentarea celor mai importante servicii efectuate în ultimii 3 ani din perioada premergatoare a anuntului de participare. Prezentarea, în privinta serviciilor efectuate (realizate) sau aflate în curs de desfasurare în aceastã perioadã în domeniul de pregatire proiecte, coordonare proiecte trebuie sã contina urmatoarele: valoarea contractului, perioada de îndeplinire a contractului, denumirea celeilalte pãrti contractante, prezentarea sumarã a serviciului prestat.
b) Denumirea si prezentarea persoanelor de specialitate, respectiv a coordonatorilor care vor fi responsabile de îndeplinirea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Ofertantul, în ultimii 36 luni din perioada premergatoare anuntului de participare trebuie sã dispuna de referintã a cel putin 3 servicii efectuate (realizate) sau aflate în curs de desfasurare în domeniul de elaborare proiecte, coordonare proiecte b) Ofertantul trebuie sã
dispuna de cel putin urmatorii specialisti: b/1.Sef Proiect Arhitect (1 persoanã) b/2.Arhitecturã si urbanism (3 persoane)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauzã este rezervatã unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sã indice numele si calificãrile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisã
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasã d.p.d.v. economic în ceea ce priveste:
- criteriile enuntate în caietul de sarcini, în invitatia de a prezenta o ofertã sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronicã
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numãr de referintã atribuit dosarului de autoritatea contractantã
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu
exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv)
Termenul limitã pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:
23.02.2009 10:00
Documente de platã: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de platã: Pe baza unei cereri scrise la Fax nr. 0267/316902,se poate cumpara de la sediul aut contr, plata la caserie sau în cont RO02TREZ25621360250XXXXX
IV.3.4) Termen limitã pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 24.02.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana
IV.3.7) Perioada minimã pe parcursul careia ofertantul trebuie sã îsi mentina oferta 2 luni (de la termenul limitã de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Datã: 24.02.2009 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, camera 29
Persoane autorizate sã asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti împuterniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sãu program(e): POR 2007-2013, Axa prioritarã nr. 1
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cãi de atac
VI.4.1) Organism competent pentru cãile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postalã: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 0300084, România , Tel. 0213104641 , Email: office@cnvc.ro , Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postalã: B-dul Eroilor, Nr. 5 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , România
VI.4.2) Utilizarea cãilor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cãilor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cãilor de atac

Serviciul Juridic al Primariei Mun. Sfântu Gheorghe
Adresa postalã: Str. 1 Dec 1918, nr. 2 , Localitatea: Sfântu Gheorghe , Cod postal: 520008 ,
România , Tel. 0267/316902 , Fax: 0267/316902
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2009 08:27