ro
 

Anunț de participare - Achiziționare servicii privind organizarea unor ateliere împotriva cyberbullying - ului

Anunț de participare

 

Denumirea achiziției: Achiziționare servicii privind organizarea unor ateliere împotriva cyberbullying - ului

Cod CPV: 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)

Valoarea estimată: 3000 lei fără TVA;

Sursa de finanțare: buget local;

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.11.2019 ora 14:00;

Procedura aplicată: procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică a serviciilor sociale și altor servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, având valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul de la 135.060,00 lei până la 3.376.500,00 (exclusiv), având în vedere depășirea pragului valoric de 135.060,00 lei, la nivelul contractelor similare pe un an bugetar.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile;

Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română;

Condiții de participare:

Se vor depune Declarații privind neîncadrarea în prevederile art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modul de prezentare a ofertei:

- ofertele vor fi transmise prin e-mail până la data limită de depunere a ofertelor, la adresa monika.borsos@sepsi.ro.

- oferta și documentele însoțitoare trebuie să fie semnate și ștampilate pe fiecare pagină, scanate sau semnate cu semnătură electronică extinsă.

- oferta se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini și prezentul anunț, în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării.

 

CAIET DE SARCINI

privind realizarea unor ateliere educaționale

împotriva hărțuirii cibernetice

în cadrul Anul Elevilor 2019

 

 

 

În anul 2019, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a inițiat seria de evenimente „Anul Elevilor”, cu scopul de a implica elevii în viața orașului, de a întări legătura dintre elevi și oraşul Sfântu Gheorghe. Seria de evenimente cuprinde atât programe educaționale, cât și programe culturale sau distractive, cu scopul de a trezi interesul elevilor.

Pentru a atinge obiectivele programului, Primăria Municipului Sfântu Gheorghe dorește realizarea unor programe în focusul cărora stau probleme şi dificultăți reale cu care elevii se confruntă zi de zi. Una dintre aceste probleme este hărțuirea cibernetică (cyberbullying).

 

Obiectivul proiectului: conștientizarea problematicii de hărțuire cibernetică și sensibilizarea tinerilor privind pericolele din spatele acestui fenomen.

Descrierea proiectului: zece activități de tip atelier, de câte 90 de minute fiecare, conduse de specialiști în domeniile teatru educativ, pedagogie/psichologie/sociologie.

Perioda de desfășurare: 26 noiembrie – 5 decembrie 2019.

 

 

Ofertantul va depune documente justificative din care să reiasă că:

-          are experiență în pedagogie dramatică, în susținerea atelierelor de teatru educativ

-          are pregătire de formator

 

Atribuțiile prestatorului:

-          Stabilirea datei și locației când au loc atelierele, și specificarea acestora în oferta depusă

-          Organizarea grupurilor de elevi

-          Susținerea atelierelor

-          Predarea unui scurt raport în format electronic (cca. 2000 de caractere)

 

Alte condiții:

-      Cheltuielile de deplasare, transportul și cazarea la locația respectivă unde se desfășoară activitățile sunt suportate de către prestator.

-      Prestatorul va respecta prevederile Reglementării Generale a Uniunii Europene privind protecția datelor personale.

 

Condiții de plată:

Recepția serviciilor prestate se va face pe bază de Proces verbal, după terminarea atelierelor și predarea raportului. Factura se va emite după recepția serviciilor prestate. Factura se achită în termen de 30 de zile de la data depunerii.

 

Costul estimat al serviciilor: 3.000 lei, fără TVA.