ro
 

2016-10-24: Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice pentru OS 5.1., Primăria municipiului Sfântu-Gheorghe anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 5 -  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, OS 5.1.


Obiectivul specific al programului:
5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Scopul cererii de finanţare:
Obținerea unui sprijin pregătitor pentru elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (ex. realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare local, inclusiv a mediului de afaceri, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/ a zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor vulnerabile, mobilizarea, informarea și implicarea persoanelor din comunitatea marginalizată în vederea dezvoltării strategiilor de dezvoltare locală și a planurilor de acțiune aferente) și pentru înființarea unui GAL nou, conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 în municipiul Sfântu Gheorghe

Rezultatul aşteptat al proiectului: Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din municipiul Sfântu Gheorghe, conform cerințelor din Ghidul Solicitantului.
Durata maximă a proiectului conform ghid: 6 luni.

Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului preconizat:
1.    Activitatea cadru  I:  Înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 (dacă este cazul)
2.    Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate
3.    Activitatea cadru  III:  Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL
4.    Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală

PROFILUL PARTENERILOR:

Pentru depunerea unei cereri de finanțare municipiul Sfântu Gheorghe selectează 2 tipuri de parteneri:
-    Un ONG cu activitate specifică în domeniu (educație, sănătate, social, etc.)
-    Un operator economic (care se va implica în: angajarea / măsuri de ocupare a persoanelor din zona marginalizată).
Participanţii la procedura de selecţie a partenerilor trebuie să menționeze dacă sunt ONG sau operator economic.
Participanţii la procedura de selecţie a partenerilor, tip ONG, trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă şi să respecte obligatoriu următoarele condiţii specifice, în funcţie de activitatea (propusă) pe care o vor desfăşura în cadrul proiectului:

 • Domeniul social: furnizorii de servicii sociale să fie autorizaţi conform legii;
 • Domeniul medical: furnizorii de servicii medicale/socio-medicale să fie autorizaţi conform legii;
 • Domeniul educaţie: cu activitate specifică desfășurată în condițiile legii.

 


Criterii de eligibilitate şi selecţie ale partenerilor:

 

a)Criterii de eligibilitate
Pe lângă condiţiile menţionate mai sus, partenerii NU trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020:

 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanţa, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit in legislaţia naţionala si comunitara in vigoare
 • se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii.

Participanţii care sunt eligibili vor trece în etapa de selecţie.
Activitatea de selecţie are la bază următoarele principii:

 • Transparenţa;
 • Nediscriminarea;
 • Tratamentul egal;
 • Eficienţa utilizării fondurilor;

b) Criterii de selecţie

 • Capacitatea operaţională a partenerului
  Aplicanţii trebuie să demonstreze că au capacitate operaţională prin implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau prin experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul proiectului.
 • Contribuţia partenerului la activităţile proiectului


DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Dosarul de candidatură se va depune la sediul primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna str. 1 Decembrie 1918 (fosta str. Petőfi Sándor) nr. 2, cod poştal 520008 în termen de 6 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 31.10.2016, ora 10.


Dosarul de candidatură va cuprinde:
1.    Scrisoare de intenţie (ANEXA 1)- original;
2.    Declaraţia de angajament (ANEXA 2) - original;
3.    Declaraţia de eligibilitate (ANEXA 3)- original;
4.    Statutul/Actul costitutiv/ Certificatul costatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect – copie conform cu originalul;
5.    Certificatul de înregistrare la Judecătorie/Registrul comerţului, după caz- copie conform cu originalul;
6.    Certificatul Constatator (societăţi comerciale)- copie conform cu originalul;
7.    Fişa partenerului – ANEXA 4 – original;
8.    Autorizare furnizor acreditat pentru a presta serviciile aferente (pt. ONG, după caz) - copie conform cu originalul;
9.    Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale; - original
10.    Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generala a Finantelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;- original
11.    Situaţii financiare aferente exerciţiilor financiare: 2013, 2014, 2015;

Nedepunerea unuia dintre documentele menţionate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura de selecţie.

Dosarul de candidatură va fi depus în plic închis, întrun singur exemplar, cu precizarea pe plic: ”Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru proiect POCU, 5.1. – proiect pregătitor CLLD”.
Solicitările de clarificări pot fi depuse la sediul Primăriei până la data de 27.10.2016 ora 15.
Persoana de contact: Fábián Edina, tel: +4 0267 316 901, e-mail:  edina.fabian@sepsi.ro 

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email indicat mai sus.

EVALUAREA PARTICIPANŢILOR / CANDIDAȚILOR:


Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare, prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Aplicantul (un applicant ONG și 1 aplicant Agent economic) cu cel mai mare punctaj va fi declarat câştigător.
Rezultatul selecţiei va fi publicat pe site-ul www.sfantugheorgheinfo.ro, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Soluţionarea contestaţiilor: Eventualele contestaţii se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul www.sfantugheorgheinfo.ro în termen de 1 zi de la data soluţionării acestora.
Termene de realizare:

 • Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 24.10.2016
 • Data limită a depunerii Dosarului de înscriere 31.10.2016 ora 10:00
 • Data emiterii Raportului procedurii de selectie: 02.11.2016
 • Data publicării Anunțului cu privire la rezultatul procedurii de selectie: 02.11.2016.
 • Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: cel târziu în 03.11.2016.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nici o obligaţie pentru UAT Municipiul Sfântu-Gheorghe, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Primăria Sfântu-Gheorghe poate solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal, contracte, etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.

GRILA DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII

I. Conformitatea documentelor (DA/NU)
A fost depus dosarul de candidatură în termenul stabilit
Au fost depuse de către solicitant toate documentele solicitate

II. Eligibilitatea aplicantului (DA/NU)
Se încadrează în condiţiile generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU  menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- aprilie 2016.
Declaraţie de eligibilitate- original
Statutul/Actul costitutiv/ Certificatul costatator- copie
Are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului Fişa partenerului - original

III. Conduita candidatului

Și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii fiscale; Certificat de atestare fiscală -original

Notă: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care toate criteriile de calificare sunt bifate DA.

GRILA DE EVALUARE ŞI SELECTARE A CANDIDAȚILOR
Criterii de evaluare  / Punctaj maxim / Document justificativ verificat.

1. Capacitatea operaţională  max.70 pct.


2.1. Aplicantul are experienţă în implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă – max 20 pct.:
•    1 proiect - 5 puncte;
•    2-5 proiecte – 10 puncte;
•    Peste 5 proiecte – 20 puncte.
Fişa partenerului


2.2. Aplicantul are experienţă în comunităţile dezavantajate – max 30 puncte. / Fişa partenerului
•    Experineță generală – 10 pct.
•    Experiență în mun. Sfântu Gheorghe – 20 pct.
•    Experiență în mun Sfântu Gheorghe, în zona de implementare a proiectului (Zona urbană Marginalizată, conform Anexei nr. 1 la ghidul solicitantului, pag 220-223 – zonele cuprinse în categoria Mapă Marginalizată) – 30 pct.


2.3. Aplicantul are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului – max 20 pct:
•    6 luni – 1 an – 5 puncte;
•    1 - 4 ani – 10 puncte;
•    Peste 4 ani – 20 puncte;
 Fişa partenerului


3. Contribuţia partenerului la activităţile proiectului: max 30 pct.
3.1. Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte să se implice – max 20 pct.:
•    1 activitate – 10 puncte;
•    2 activităţi – 20 puncte;
•    Mai mult de 2 activităţi – 30 puncte.
 Scrisoare de intenţie


TOTAL 100