ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție a partenerilor privați în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015  privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de  programare 2014-2020 și prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 și Ghidul-condiții specifice pentru OS 4.1.,
Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe anunţă rezultatul procedurii de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiții 9.ii „Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii”, OS 4.1.

Anunțul de selecție, publicat pe site-ul municipiului Sfântu Gheorghe http://www.sfantugheorgheinfo.ro/ în data de 06.07.2016, a cuprins informații privind:
    Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere (adresă, formă, persoană de contact, tel, e-mail);
    Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare;
     Obiectivul general și scopul cererii de finanțare;
    Rezultatul așteptat al proiectului;
     Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului;
    Activitățile în care va fi implicat fiecare partener;
    Profilul partenerilor;
    Criteriile de eligibilitate și selecție ale partenerilor precum și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte);
    Documentele necesare;
    Evaluarea participanților;
    Rezultatul procedurii;
    Soluționarea contestațiilor;
    Informații suplimentare.

Au fost depuse următoarele candidaturi în termenul limită stabilit:
1. Asociația Caritas Alba Iulia- Asistență Medicală și Socială;
2. Asociația „Caritas- Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia;
3. Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe;
4. Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna ASIMCOV;
5. Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională CREFOP.

În urma verificării documentațiilor depuse și a răspunsurilor la clarificările solicitate de la ofertanți, a fost întocmită „Grila de evaluare a conformității administrative și eligibilității”, conform căreia:
-    în cazul Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna ASIMCOV oferta a fost admisă parţial, fiind respinse 4 activităţi din cele ofertate;
-    în cazul celorlalți 4 candidați (Asociația Caritas Alba Iulia- Asistență Medicală și Socială,  Asociația „Caritas- Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia,  Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe, Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională CREFOP), toate ofertele au fost admise integral.
Conform acestora, toți candidații sunt admiși și calificați pentru etapa următoare, luând în considerare cele de mai sus.
În etapa a doua a procesului de selecție, s-a întocmit „Grila de evaluare și selectare a ofertanților”, conform căreia punctajele obținute de candidații calificați sunt:
1. Asociația Caritas Alba Iulia- Asistență Medicală și Socială: 90 puncte;
2. Asociația „Caritas- Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia: 80 puncte;
3. Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe: 55 puncte;
4. Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna ASIMCOV: 55 puncte;
5. Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională CREFOP: 85 puncte.

Comisia de selectare și evaluare a hotărât încheierea Acordului de parteneriat cu toți candidații (pentru ofertele admise), respectiv cu:
1. Asociația Caritas Alba Iulia- Asistență Medicală și Socială
2. Asociația „Caritas- Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia
3. Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe
4. Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna ASIMCOV
5. Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională CREFOP.

Comunicarea rezultatelor către ofertanţi a fost transmisă în data de 22.08.2016.
Partenerii selectaţi vor fi anunţaţi referitor la data încheierii Acordului de Parteneriat.