ro
 

Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
 ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015  privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de  programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările generale POCU 2014-2020 şi Ghidul-condiţii specifice pentru OS 4.1.,
Primăria municipiului Sfântu-Gheorghe anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiţii 9.ii „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii”, OS 4.1.

Obiectivul specific al programului:
    Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome (acele comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii roma reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) , prin implementarea de măsuri integrate.
Obiectivul general al proiectului:
    Identificarea zonei de intervenţie în municipiul Sfântu-Gheorghe şi implementarea în această zonă a unor măsuri integrate de asistenţă, consiliere şi intervenţie corectivă pentru remedierea şi prevenirea vulnerabilităţilor sociale, economice şi culturale în domeniile: educaţie, locuire, ocupare, sănătate, asistenţă social, marginalizare, egalitate de şanse.
Scopul cererii de finanţare:
    Creşterea nivelului de trai în comunitatea marginalizată în care există populaţie aparţinând minorităţii rome (Cartierul Ciucului, mun. Sfântu-Gheorghe )prin reducerea sărăciei din această zonă.
Rezultatul aşteptat al proiectului:
    Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea  marginalizată  în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, şi anume Cartierul Ciucului, mun. Sfântu-Gheorghe.

Durata maximă a proiectului conform ghid: 36 luni.

Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului
1.    Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanţare;

2.    Activităţi eligibile desfăşurate în cadrul proiectului şi  în care va fi implicat fiecare partener:
DOMENIU    ACTIVITĂȚI    SUBACTIVITĂȚI
EDUCAȚIE
    1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie: educaţia timpurie (de nivel ante-preşcolar şi preşcolar), învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii) prin acordarea unor pachete integrate    1.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie -  învăţământ ante-preşcolar
1.2. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie - învăţământ preşcolar
1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin: programe de tip zone prioritare de educaţie/ şcoală după şcoală
1.4. Programe de tip a doua şansă
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ    2. Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii    2.1. Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă
2.2. Participarea la programe de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior
2.3. Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
    3. Susţinerea antrepreno-riatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
    3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin
3.2. Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri
DOMENIU    ACTIVITĂȚI    SUBACTIVITĂȚI
DEZVOLTAREA/ FURNIZAREA DE SERVICII (SOCIALE/ MEDICALE/ MEDICO-SOCIALE)    4. Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale)   
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIT    5. Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă   
ACORDAREA DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI ACTE    6. Activităţi de asistenţă juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul)   
COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVĂRII MULTICULTURA-LISMULUI    7. Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare activă şi voluntariat ale membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate   

Profilul partenerilor

Participanţii la procedura de selecţie a partenerilor trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă şi să  respecte obligatoriu următoarele condiţii specifice, în funcţie de activitatea pe care o vor desfăşura în cadrul proiectului:
    Domeniul ocuparea forţei de muncă
o    furnizorii de formare profesională şi centrele de evaluare a competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal trebuie să fie autorizaţi conform legii;
o    furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă trebuie să fie acreditaţi în condiţiile legii;
o    agenţiile de muncă temporară nu sunt eligibile pentru a solicita finanţare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte ;
    Domeniul social
o    furnizorii de servicii sociale să fie autorizaţi conform legii;
    Domeniul medical
o    furnizorii de servicii medicale/socio-medicale să fie autorizaţi conform legii;
    Domeniul educaţie
o    Pentru propunerile de proiecte care vizează activitatea 1 – servicii educaţionale este obligatorie participarea în proiect, a unei instituţii publice de învăţământ acreditate din reţeaua naţională (ISCED 0-2) din judeţul de unde se află comunitatea marginalizată.

Criterii de eligibilitate şi selecţie ale partenerilor

a)    Criterii de eligibilitate
Pe lângă condiţiile menţionate mai sus, partenerii NU trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020:
    este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanţa, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
    se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
    solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit in legislaţia naţionala si comunitara in vigoare
    se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii.

Participanţii care sunt eligibili vor trece în etapa de selecţie.
Activitatea de selecţie are la bază următoarele principii:
-    Transparenţa;
-    Nediscriminarea;
-    Tratamentul egal;
-    Eficienţa utilizării fondurilor;

b)    Criterii de selecţie
1.    Capacitatea operaţională a partenerului
Aplicanţii trebuie să demonstreze că are capacitate operaţională prin implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau prin  experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului.
Capacitatea operaţională şi condiţiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.
2.    Capacitatea financiară a partenerului

- se stabileşte ca valoare maximă a finanţării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizaţie din cadrul parteneriatului în funcţie de tipul organizaţiei:

Tipul organizaţiei    Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate
 ONG cu vechime mai mare de 1 an    maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar – contabile (maxim 30% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale)
ONG cu vechime mai mică de 1 an    maxim 20% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale.
Societăţi Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an    maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar – contabile (maxim 30% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale)
Societăţi Comerciale cu vechime mai mică de 1 an    maxim 20% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale.
DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Dosarul de candidatură se va depune la sediul primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna str. 1 Decembrie 1918 (fosta str. Petőfi Sándor) nr. 2, cod poştal 520008 în termen de 10 zile lucrătoare  de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 20 iulie 2016 ora 10.

Dosarul de selecţie va cuprinde:
1.    Scrisoare de intenţie (ANEXA 1)- original;
2.    Declaraţia de angajament (ANEXA 2)- original prin care se asumă susţinerea proiectului cu 2 respectiv 5% din partea de cofinanţare necesară (instituţii de învăţământ superior 2%, societăţi comerciale 5%);
3.    Declaraţia de eligibilitate (ANEXA 3)- original;
4.    Statutul/Actul costitutiv/ Certificatul costatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect  – copie conform cu originalul;
5.    Certificatul de înregistrare la Judecătorie/Registrul comerţului, după caz- copie conform cu originalul;
6.    Certificatul Constatator (societăţi comerciale)- copie conform cu originalul;
7.    Fişa partenerului – ANEXA 4 – original;
8.    Autorizare ANC pentru furnizare de programe de formare profesională de calificare/ specializare/ perfecţionare sau centru de evaluare a competenţelor dobândite în sistem non-formal - copie conform cu originalul;
9.    Autorizare furnizor acreditat pentru a presta serviciile aferente - copie conform cu originalul;
10.    Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;  - original
11.    Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generala a Finantelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;- original
12.    Situaţii financiare aferente exerciţiilor financiare 2013, 2014, 2015;

Nedepunerea unuia dintre documentele menţionate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura de selecţie.

Dosarul de participare va fi depus în plic închis, întrun singur exemplar, cu precizare pe plic: ”Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru proiect POCU”.

Solicitările de clarificări pot fi depuse la sediul Primăriei până la data de 17.07. 2016 ora 12.

Persoana de contact: Balint Reka tel: 0267-316902e-mail: reka.balint@sepsi.ro
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email indicat mai sus.

Evaluarea participanţilor

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate în continuare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Aplicantul cu cel mai mare punctaj va fi declarat câştigător.

Rezultatul selecţiei va fi publicat pe site-ul www.sfantugheorgheinfo.ro, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Soluţionarea contestaţiilor: Eventualele contestaţii se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul www.sfantugheorgheinfo.ro în termen de 1 zi de la data soluţionării acestora.


Termene de realizare:

• Emiterea Actului administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor: cel tarziu 11.07.216.
• Publicarea Anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 06/07/2016
• Data limita a depunerii Dosarului de inscriere 20/07/2016 ora 10:00
• Data emiterii Raportului procedurii de selectie: 22/07/2016
• Data publicarii Anuntului cu privire la rezultatul procedurii de selectie: 22/07/2016.
 • Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: cel tarziu in 26/07/2016.

Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sfântu-Gheorghe, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul redactării cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. Primăria Sfântu-Gheorghe  îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectaţi (de ex. cazier fiscal, contracte, etc.) înainte de încheierea acordului de parteneriat.Formular 1:
Grila de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii

    DA    NU
I.    Conformitatea documentelor
A fost depus dosarul de candidatură în termenul stabilit
Au fost depuse de către solicitant toate documentele solicitate
II.    Eligibilitatea aplicantului
Criteriu    Document verificat    DA    NU
Se încadrează în condiţiile generale privind eligibilitatea partenerilor în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU  menţionate în Orientările privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020-  aprilie 2016    Declaraţie de eligibilitate- original       
    Statutul/Actul costitutiv/ Certificatul costatator- copie       
Are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul  activităţilor proiectului    Fişa partenerului - original       
Este acreditat în condiţiile legii ca:
- furnizor de formare profesională sau centru de evaluare a competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal;
- furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
- furnizor de servicii aferente  activităţilor desfăşurate;    Autorizare ANC - copie       
III.    Conduita candidatului
Și-a îndeplinit obligaţiile de plată  a impozitelor, taxelor,  contribuţiilor sociale şi nu are datorii fiscale;    Certificat de atestare fiscală -original       

Notă: Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care toate criteriile de calificare sunt bifate DA.Formular 2:
Grila de evaluare şi selectare a ofertanţilor

Nr. Crt.    Criterii de evaluare    Punctaj maxim    Document justificativ verificat
1.    Capacitatea financiară    20   
1.1.    Situaţia financiară rezultată din media veniturilor/cifrei de afaceri în ultimii 3 ani (2013,2014,2015):
- Peste 4.000.000 lei – se acorda 20 puncte;
- 2.000.000 - 4.000.000 10 puncte;
- Până în 2.000.000 lei 5 puncte;        Bilanţ 2013,2014,2015
2.    Capacitatea operaţională    80   
2.1.    Aplicantul este autorizat pentru minim 1 program de calificare – 10 puncte (în caz contrar se primeşte 0 puncte)    10    Autorizaţie ANC
2.2.    Aplicantul are experienţă în implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă:
•    1 proiect  - 5 puncte;
•    2-5  proiecte – 10 puncte;
•    Peste 5 proiecte – 20 puncte.     20    Fişa partenerului
2.3.    Aplicantul are experienţă în comunităţile dezavantajate    10    Fişa partenerului
2.4.    Aplicantul are experienţă de de cel puţin 6 luni în  domeniul activităţilor proiectului:
•    6 luni – 1 an – 5 puncte;
•    1 - 4 ani – 10 puncte;
•    Peste 4 ani – 20 puncte;    20    Fişa partenerului
3.    Contribuţia partenerului la activităţile proiectului    20   
3.1.    Numărul de activităţi principale în care partenerul doreşte să se implice:
•    1 activitate – 5 puncte;
•    2 activităţi – 10 puncte;
•    Mai mult de 2 activităţi – 20 puncte.    20    Scrisoare de intenţie
    TOTAL    100