ro
 

Modernizare str. Laszlo Ferenc si Înfratirii din Sfântu Gheorghe

Modernizare str. Laszlo Ferenc si Înfratirii din Sfântu Gheorghe

 


Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Municipiul Sfantu Gheorghe
Numar invitatie: 376875 / 22.07.2015
Denumire contract: Modernizare str. Laszlo Ferenc si Înfratirii din Sfântu Gheorghe
Stare procedura: In Desfasurare
 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)       DESCRIERE
I.1.1)       Sediul social
Municipiul Sfantu Gheorghe
Cod fiscal:  4404605,   Adresa:  Str. 1 Decembrie1918, nr. 2, Judetul Covasna, Sfantu Gheorghe,  Telefon:  +40 267316902,  Fax:  +40 267316901
I.1.2)       Adresa la care se transmit ofertele:
Str. 1 Decembrie1918, nr. 2, Judetul Covasna, Sfantu Gheorghe, Romania, cod postal: 520008, telefon:+40 267316902, fax:+40 267316901, persoana de contact:Jozsef Sandor
I.1.3)       Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul Mun. Sf. Gheorghe, str.1 Decembrie1918, nr.2 Biroul nr.38
I.2)       Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)       Tip Autoritate Sectorial: Nu   
I.2.2)       Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)       DESCRIERE
II.1.1)       Denumire contract:
Modernizare str. Laszlo Ferenc si Înfratirii din Sfântu Gheorghe   
II.1.2)       Tip contract: Lucrari
II.1.3)       Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)       Obiectul contractului:
-Contractul are in vedere proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a strazii Laszlo Ferenc si Înfratirii din Mun. Sf.Gheorghe, prin realizarea infrastructurii si suprastructurii stradale, respectiv schimbarea conductelor de canalizare pluviala, cu refacerea bransamentelor si a gurilor de scurgere, precum si reabilitarea iluminatului public, conform documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie. Lucrarile vor fi executate dupa finalizarea si acceptarea proiectului tehnic de catre autoritatea contractanta. Termenul de executie a proiectului tehnic este de 2 luni. Pentru executarea lucrarii se vor lua în considerare aspectele/cheltuielile prezentate în Caietul de Sarcini si în Proiectul Tehnic acceptat. Termenul de executie a lucrarilor este de 12 de luni. Conform devizelor generale, valoarea estimata a achizitiei este:estimativ 2.213.163,22 lei+TVA în care s-a inclus si valoarea de diverse si neprevazute, pentru cele 2 loturi Pentru LOTUL 1: Modernizare str. László Ferenc , din Sfântu Gheorghe, Ve= 1.069.934,42 lei +TVA -inclus si valoarea de diverse si neprevazute în valoare de 91.037,42 lei fara TVA, însemnând 9,3% din valoarea estimata fara diverse si neprevazute, compus din valoare estimata aferenta executiei lucrarilor: 978897lei + TVA la care se adauga valoarea aferenta estimata pentru proiectare (PT+DE 8539 lei+ TVA, respectiv asistenta tehnica 4757 lei + TVA) la care se adauga valoarea aferenta de diverse si neprevazute 91037.42 lei + TVA. Pentru LOTUL 2:Modernizare str. Infratirii , din Sfântu Gheorghe, Ve= 1.143.228,8 lei+TVA -inclus si valoarea de diverse si neprevazute în valoare de 97.273,8 lei fara TVA, însemnând 9,3% din valoarea estimata fara diverse si neprevazute, compus din valoare estimata aferenta executiei lucrarilor: 1045955 lei + TVA la care se adauga valoarea aferenta estimata pentru proiectare (PT+DE 10455 lei+ TVA, respectiv asistenta tehnica 5076 lei + TVA) la care se adauga valoarea aferenta de diverse si neprevazute 97.273,8 lei + TVA.
II.1.6)       CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7)       Impartire pe loturi: Da   
II.2)       Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)       Valoare estimata: 2,213,163.22 RON   
 

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)       Conditii referitoare la contract
III.1.1)       Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire     Descriere
Garantie de participare     Cuantumul pentrul LOTUL 1 este de 15000 lei, respectiv pentru LOTUL 2 este de 16000 lei. In cazul ofertantilor din categoria IMM,garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat anterior. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. 1) Modul de constituire a garantiei de participare acceptat: Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. -scrisoare de garantie bancara în favoarea Primariei municipiului Sfântu Gheorghe, în forma si modul anexat la Sectiunea Formulare;Cont:RO51TREZ2565006XXX000146,perioada de valabilitatea a garantiei este egala cu perioada de valabilitate a ofertei adica 90 de zile incepand cu termenul limita de primire a ofertelor. -depunere unei file CEC caz in care se va mentiona contul RO41RNCB0124038019450011, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor –depunerea la casieria autoritatii contractante a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare. Data la care se va face echivalenta lei/alta valuta la curs BNR, va fi data publicarii invitatiei de participare.
Garantie de buna executie     Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual si este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie - printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,care devine anexa la contract sau - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art.90 alin.(3) din H.G. nr. 925/2006. Autoritatea contractanta va retine/elibera garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr.925/2006. In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare,IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de buna executie prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare
 
III.2)       CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)       Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire      
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei    
 Descriere: Cerinta nr. 1. Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Completarea Formularului 13- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Cerinta nr. 2. Ofertantul / Asociatul / Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii completarea Formularului 1- Declaratii privind eligibilitatea (neîncadrarea în prevederile art.180 din ordonanta). Cerinta nr. 3. Ofertantul / Asociatul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,respectiv a) nu este în stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic; c) si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilita pâna la data solicitata; c1) în ultimii 2 ani si-am îndeplinit obligatiile contractuale, si nu a produs prejudicii beneficiarilor acestora; d) nu a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; e) nu prezinta informatii false si va prezenta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie. Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr.34/2006 vor fi depuse si de eventualul tert sustinator. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Completarea Formularului 2 - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006, si prezentarea urmatoarelor documente de confirmare: 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic îsi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 2. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Note: 1., Se accepta si copii lizibile ale acestor certificate, cu mentiunea “în conformitate cu originalul”, cu semnatura si stampila operatorului economic. 2., Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datoriiscadente la bugetul consolidat sau la cel local (indiferent de cuantumul acestora) la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 3., Încadrarea în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului. 4., În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr. 1, 2 si 3 si a documentelor de confirmare. 5., În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 6., În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în original, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. 7., În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat. Important! 1., Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în masura în care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente în domeniu. 2., În situatiile de la art. 11 alin. (4) si (5) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va lua în considerare, la verificarea îndeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, atât declaratia pe propria raspundere prin care se confirma îndeplinirea cerintei, cât si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant în urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. Cerinta 4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 a ofertantului, completata in conformitate cu Formularul nr. 17.-care se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Primar Antal Arpad Andras, viceprimar Sztakics Eva Judit, Tischler Ferenc, Comisia de evaluare: Sztakics Eva Judit, Tischler Ferenc,Consilier juridic Morar Edith, Andrei Bucsa Lacramioara, Balint Reka, Biro Laszlo,Laszlo Csaba, Sandor Jozsef, Gyorfi Laszlo,Veres Istvan Arpad, . Consilieri :Balint Iosif, Bote Cornia, Csatlos Laszlo, Cserey Zoltan Mihaly,Czego Zoltan, Debreczeni Laszlo, Guruianu Madalin Doru, Incze Alexandru, Joos Stefan Leontin, Jozsef Almos Zoltan, Kelemen Szilard, Peter, Kondor Agota, Magyarosi Imola Piroska, Miklos Zoltan, Parvan Rodica, Vajna Laszlo, Vargha Mihaly Bela, Secretar: Kulcsar Tunde Ildiko, Director Economic Veress Ildiko. In cazul unei oferte comune, situatia personala trebuie dovedita de fiecare dintre asociati in parte, mai putin preuzentarea Certificatul de participare cu oferta independenta care va fi intocmit doar de ofertant. Capacitatea de exercitare trebuie dovedit de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza,iar cerintele privind situatia economico-financiara si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract, care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Completarea Formularului 17 - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.691 din ordonanta. Cerinta nr. 1 Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale/înregistrare, dupa caz 1.1 Persoane fizice sau juridice române Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte faptul ca, obiectul de activitate al ofertantului inscris in acest document, include si activitatea care constituie obiectul contractului care se atribuie 1.2 Pentru persoane juridice/fizice straine Autoritatea contractanta solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii 1.1 Persoanele juridice/fizice române vor atasa Certificatul constatator, în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor -, din care sa rezulte: a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; b. codul unic de înregistrare; c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese); d. structura actionariatului; e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; f. domeniul de activitate principal; g. domeniile de activitate secundare; h. activitatile autorizate (activitatea aferenta codului CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzând specificului activitatii ce se va executa, trebuie sa fie autorizata si în afara sediului/la beneficiari (terti) în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4., art. 5, coroborate cu art. 15., din Legea 359/2004). 1.2 Persoanele juridice/fizice straine vor atasa documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional a persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, si traducere certificata în limba româna, emise de autoritatile competente din tara în care îsi are sediul operatorul economic - informatiile cuprinse in documentul edificator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor -, din care sa rezulte: 1) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; 2) codul unic de înregistrare; 3) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); 4) structura actionariatului; 5) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; 6) domeniul de activitate principal; 7) domeniile de activitate secundare; 8) activitatile autorizate (activitatea aferenta codului CAEN sau echivalent din certificatul constatator sau din documentul echivalent prezentat de persoana fizica/juridica straina, corespunzând specificului activitatii ce se va executa, trebuie sa fie autorizata în afara sediului/la beneficiar în mod obligatoriu) Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii Atestatelor ANRE, valabile la data limita a depunerii ofertelor, pentru proiectarea, executarea si incercarea lucrarilor in domeniul energiei electrice (conform Ordin Presedinte ANRE nr.23/2013 privind Aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice): - tip C1A pentru ”proiectare de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4+20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV” - tip C2A pentru ”executarea de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4+20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV” Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Persoanele juridice/fizice vor atasa documente edificatoare, în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, emis de ANRE. Nota -Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele solicitate la cerintele 1 si 2, in original/copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante
Capacitatea economica si financiara    
 Descriere: Cerinta 1 Prezentarea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani respectiv 2014, 2013,2012. Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie sa prezinte o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de cel putin 1.900.000 lei pentru LOTUL 1, respectiv 2.000.000 lei pentru LOTUL 2. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va prezenta Formularul 3 „Informatii generale” In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ,Cerinta nr. 5 Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi egalizeze din punct de vedere formal asocierea,Cerinta nr.4 Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala    
 Descriere: Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 3 Pentru executie: 1 pers. Manager de proiect cu studii superioare; (persoana numita in functia de manager de proiect trebuie sa dispuna cel putin de un certificat de absolvire al unui curs de manager de proiect, ori echivalent). Experiente profesionala specifica minim 1 contract in pozitia de Coordonator proiect si/ sau Director proiect si/ sau Manager proiect si/ sau Adjunct director proiect si/ sau Adjunct manager proiect • 1 pers. Responsabil calitate – se solicita prezentarea deciziei de numire in funtia de responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii • 1 pers. atestat ca RTE (responsabil tehnic cu executia), sau echivalentul acestuia, pentru domeniul de atestare II constructii rutiere, si • 1 pers. atestat ca RTE (responsabil tehnic cu executia), sau echivalentul acestuia, pentru domeniul de atestare IX constructii edilitare si de gospodarie comunala, in conformitate cu art. 9 alin. (1) din Ordinul MLPTL Nr. 777 din 26 mai 2003 • 1 pers. atestat ca RTE (responsabil tehnic cu executia), sau echivalentul acestuia, pentru domeniul de atestare instalatii electrice, in conformitate cu art. 9 alin. (2) din Ordinul MLPTL Nr. 777 din 26 mai 2003 si cu art. 1 alin.(3) din Ordinul presedintelui ANRE nr.11 din 13 martie 2013. • 1 pers. Sef santier cu studii superioare tehnice in domeniul instalatii pentru constructii. • 1 pers. Sef santier cu studii superioare tehnice in domeniul CFDP • 1 pers. topograf, cu autorizatie OCPI, conform Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara publicat în Monitorul Oficial 231 din 13 aprilie 2010. • 1 pers. electrician autorizat ANRE gradul IIIB, conform prevederilor Art.10 alin. e) din Ordinul Presedintelui ANRE nr.11/2013 Pentru proiectare: • 1 pers. Sef proiect, cu studii superioare • 1 pers. Proiectant de specialitate drumuri cu studii superioare tehnice in domeniul CFDP • 1 pers. Proiectant de specialitate lucrari edilitare cu studii superioare tehnice in domeniul instalatii pentru constructii. • 1 pers. electrician autorizat ANRE gradul IIIA, conform prevederilor Art.10 alin. d) din Ordinul Presedintelui ANRE nr.11/2013 Doc prezentate, conform art.21 din HG 925/1995,pentru pers propus pentru realizarea contractului trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Pentru toti specialistii atestati nu se solicita informatii privind studiile, vechimea sau experienta, conform art.22 lit c) din Instructiunea ANRMAP nr.1/2013. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini nu se va impune obtinerea atestatului expertului la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor. (2) In baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta accepta certificate echivalente. (3) Operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane”,Capacitatea Tehnica – Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotare (sau are drept de folosinta) utilaje si echipamente necesare indeplinirii corespunzatoare a contractului de executie. Se mai solicita:Laboratoarele utilizate minim gradul II,Capacitatea Tehnica – Cerinta nr.1 Se solicita lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca au fost executate in ultimii 5 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor) in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse bun sfarsit, in baza a cel putin un contract sau mai multe contracte, lucrari similare in valoare/valori cumulata de minim 950.000 lei pentru LOTUL 1, respectiv 1.000.000 lei pentru LOTUL 2, fara TVA; lista va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Se solicita "lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca a prestat, in baza a cel putin un contract sau mai multe contracte, servicii similare a caror valoare/valori cumulate a fost de minim 8000 lei pentru LOTUL 1, respectiv 10000 lei pentru LOTUL 2, fara TVA, lista ce va fi insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate, sau client beneficiar". *) ultimii 5 respectiv 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile si serviciile executate in aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari receptionate partial care sunt însotite de proces-verbal de receptie partiala SAU lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala. Prin formula "servicii duse la bun sfârsit" se înteleg servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfârsitul prestarii (sfârsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie). Ordin ANRMAP 509/2011 Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte Cerinta nr. 1 Sistemului de management al calitatii de catre firmele ofertante, respectiv ISO 9001:2001,Cerinta nr. 2 Sistemului de management al mediului de catre firmele ofertante, respectiv ISO 14001:2005 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)       Procedura
IV.1.1)       Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)       Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)       Criterii de atribuire
IV.2.1)       Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut   
IV.2.2)       Se va organiza licitatie electronica: Da   
IV.3)       Informatii administrative
IV.3.1)       Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.   
IV.3.2)       Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)       Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)       Data limita de depunere a ofertelor: 07.08.2015 10:00   
IV.3.5)       Data si ora deschiderii ofertelor: 07.08.2015 11:00
IV.3.6)       Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)       Mod de finantare
VI.1.1)       Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu   
VI.1.2)       Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 21.07.2015 15:22