ro
 

Anunț - Concesionare cabinet medical Erege nr.19

02.11.2022

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri

  1. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Sfântu Gheorghe, C.U.I. 4404605, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, 316957, int.160, miklos.szep@sepsi.ro;

  2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  spațiu situat în mun.Sfântu Gheorghe, str. Erege, nr.19, aparţinând domeniului privat, cu destinaţia de cabinet medical, având suprafața totală de 57,40 mp;

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 245 din  data de 30.06.2022

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei;

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de relaţii cu publicul, informații, registratură al Primăriei, adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.2;

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.11.2022, ora 12.00.

 

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.11.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe,  adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar;

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.11.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Covasna, adresa mun. Sfântu Gheorghe, str. Kriza János, nr.2, tel.: 0267.311606, fax.: 0267.316053, email:tr.covasna@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.10.2022