Miercuri, 23. septembrie 2020

Persoane de contact:

Cojocaru Katalin, referent
Kiss Tünde, consilier
Sacară Laura-Cristina, referent
Tentes Erika, referent- petitii@sepsi.ro
Trucki Julianna, curier
Orbán Mária, curier

Date contact:

Număr telefon: +40 267 315 611
Fax: +40 267 315 611
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 1

Programul de lucru cu publicul:
  • luni, joi: între orele 8.00 - 13.00  şi 14.00 - 17.00
  • marţi, miercuri: între orele 8.00 - 13.00 şi 14.00 - 15:30
  • vineri: între orele 8.00 - 13.30

Prezentarea activităţii biroului:

Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- activitate de registratură, corespondenţă, sortare prealabilă, facilitarea repartizării, distribuire spre servicii, oficii şi compartimente, se urmăreşte respectarea termenelor legale;
- primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
- asigură înregistrarea intrării şi ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării
- repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
- expediază corespondenţa;
- atribuţii în pregătirea programelor de audienţă a conducerii instituţiei;
- administrarea păşunilor comunale;
- asigură funcţionarea punctului de informare
- organizarea activităţilor comunitare;
- primirea şi înregistrarea pe calculator a  corespondenţei zilnice

1. Registratura generală :
Primirea şi înregistrarea pe calculator a  corespondenţei zilnice ce aparţine de domeniile de mai jos:
- Compartimentul de Resurse Umane: verificarea şi înregistrarea dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor scoase la concurs
- Biroul Gospodărire Comunală : ocuparea domeniului public, cereri pentru tăierea arborilor de pe domeniul public, cereri pentru obţinerea de arbuşti ornamentali şi gard viu pentru înfrumuseţarea domeniului public, cereri pentru rezolvarea iluminatului public în toate zonele din oraş, cereri pentru aprobarea desfacerii carosabilului, afişarea anunţurilor pentru obţinerea avizului mediu
-  Oficiul de Protecţie Civilă :
-  Oficiul Juridic
-  Comisia pentru aplicarea Legii 18/1991
-  Biroul Administraţiei Locale
-  Biroul Buget-contabilitate
-  Distribuirea corespondenţei d-lui Primar, Secretar si Viceprimari

Autoritatea Tutelară:
-  preluarea şi verificarea dosarelor diferite probleme ale persoanelor cu handicap
-  cereri pentru internarea la căminele de bătrâni
-  Înscrierea persoanelor la audienţa secretarului.

2. Probleme urbanistice:
- Primirea, înregistrarea şi verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism, autorizaţie de construire şi autorizaţie de demolare conform Legii nr. 50/1991
- Înregistrarea documentaţiilor depuse conform Legii 15/2002
- Consiliere tehnică în legătură cu amplasarea firmelor, reclamelor si a panourilor publicitare pe teritoriul municipiului conform regulamentului H.C.L. 170/2001 anexa 1

3. Înregistrarea petiţiilor şi a reclamaţiilor
- atribuţii delegate prin dispoziţie pentru aplicarea Legii nr. 233/2002, Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind petiţiile;
- înregistrarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor, urmărirea şi trimiterea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege
- clasarea şi arhivarea petiţiilor
- primirea, sortarea şi distribuirea Monitorului Oficial
- afişaj publicitar de executare silită, citaţii prin afişare, de mediu, de interes general
- informare, consultare licitaţie
- primirea şi înregistrarea pe calculator a  corespondenţei zilnice
- distribuire documentaţiei pentru licitaţii,  caiete de sarcini
- expedierea corespondenţei
- asigură funcţionarea punctului de informare
- alte atribuţii de interes general

4. Probleme economice:
Preluarea şi verificarea dosarelor privind HCL nr. 15/2008 privind activităţi de comerţ şi prestări servicii, înregistrarea cererilor către :
- Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor Economice
- Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport  Local
- Biroul Locativ
- Compartimentul Patrimoniu
-  Probleme legate de atribuirea în proprietatea deţinătorilor a unor terenuri în baza legii fondului funciar nr. 18/1991, a Legii nr. 169/1997 şi a Legii nr. 1/2000, a diferitelor cereri de păşuni, precum şi de închiriere, concesionare terenuri
-  Înregistrarea încheierilor judecătoreşti CF în vederea intabulării unor terenuri
 Afişare pagină: 11892Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină