Duminică, 20. septembrie 2020

Persoane de  contact:

 Date contact:


Număr telefon: +40 267 311 726
Fax: +40 267 311 726
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 27

Prezentarea activităţii biroului:

- Asigură convocarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe; întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; elaborarează materiale ce urmează a fi dezbătute în plenul şedinţelor; finalizează, multiplică, asigură aducerea la cunoştinţă a hotărârilor Consiliului local;
- Convocă şedinţele Comisiilor de specialitate; întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; îndeplineşte anumite activităţi legate de activitatea Comisiilor;
- Elaborează şi ţine evidenţa dispoziţiilor Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;
- Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizional în administraţia publică;
- Asigură aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- La alegerile locale şi cele naţionale, aplică prevederile art. 10-11 din Legea nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi executarea altor lucrări tehnice legate de aceste activităţi;
- În conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996: ţine evidenţa, selecţionează şi clasează documentele create şi deţinute în arhiva instituţiei, conduce registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice, preia şi păstrează câte un exemplar din inventarele anuale pentru documentele care se păstrează permanent sau temporar create la compartimentele instituţiei, conform Nomenclatorului arhivistic; eliberează certificatele, copiilor şi extraselor de pe documentele aflate în arhivă cu respectarea prevederilor legii; asigură condiţiile necesare de păstrare şi manipulare a documentelor arhivistice;
- Desfăşoară activităţi legate de relaţiile externe şi protocol al instituţiei: întocmeşte programul vizitelor sau întâlnirilor cu delegaţii din ţară şi străinătate, asigură primirea delegaţiilor din ţară şi străinătate, redactează actele de protocol între parteneri; întocmeşte şi pregăteşte documentaţiile necesare participării la acţiuni internaţionale a reprezentanţilor Primăriei, respectiv ai Consiliului Local, inclusiv obţinerea vizelor, organizează deplasările în străinătate a unor delegaţii din partea Primăriei sau Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
- Activităţi legate pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, Alegerile Camerei Deputaţilor şi Senat.Afişare pagină: 8701Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină