Vineri, 18. septembrie 2020

Persoane de contact:

  • Morár Edith, șef serviciu

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 141
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 7

Biroul Juridic:

  • Gecse Ágnes, consilier juridic
  • Bartalis Fruzsina, consilier juridic
  • Molnár Irma Mária, consilier juridic


Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 128
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 8

Prezentarea activităţii biroului:

Oficiul juridic îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în subordine directă a Secretarului municipiului.

Biroul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
-  asigură consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
-  întocmeşte proiecte de hotărâri în vederea supunerii spre adoptare Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
-  asigură, prin acordarea de asistenţă juridică, cadrul legal necesar pentru activitatea birourilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
-  asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şi al primarului în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;
-  avizează legalitatea actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a Consiliului local municipal şi după caz, participă la negocierea şi redactarea acestora;
-  cercetează şi soluţionează scrisorile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor în spiritul prevederilor legale, adresate Consiliului local municipal şi repartizate de conducere;
-  ţine evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată şi urmăreşte asigurarea reprezentării în faţa instanţei;
-  avizează contractele economice, actele adiţionale şi alte acte de gestiune care implică răspundere juridică, contrasemnând pentru legalitate aceste acte administrative de gestiune;
-  acordă asistenţă de specialitate şi îndrumare la organizarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;
-  asigură evidenţa, păstrarea, conservarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie;
-  participă în comisiile constituite pentru aplicarea Legii nr. 18/1991şi legii nr. 10/2001,  în cele de achiziţii publice, licitaţii, concesiuni;Afişare pagină: 9123Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină