Miercuri, 23. septembrie 2020

Persoane de contact:

Bálint Réka, consilier - reka.balint@sepsi.ro
Sándor József, consilier - jozsef.sandor@sepsi.ro

Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 902
Fax: +40 267 316 902
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, biroul nr. 21


Prezentarea activităţii biroului:

Organizarea ai derularea procedurilor de achiziţii publice. Etapele procedurii de achiziţie publica:
- Identificarea necesitaţilor şi a fondurilor necesare: referat de necesitate, fila de buget şi aprobare obţinere credit.
-  Alegerea procedurii de achiziţie: elaborarea notei privind valoarea estimata a achiziţiei; poziţie în programul anual al achiziţiilor publice; alegerea tipului procedurii de atribuire; nota justificativa privind aplicarea procedurii respective.
-  Elaborarea documentatei de atribuire: caietului de sarcini; clauzelor contractuale; stabilirea cerinţelor minime de calificare referitoare la situaţia economica si financiara sau la capacitatea tehnica şi, sau profesionala; stabilirea criteriului de atribuire şi elaborarea notei justificative cu privire la aceasta; finalizarea fişei de date a achiziţiei; finalizarea documentaţiei de atribuire prin semnătura electronică.
-  Transmiterea invitaţiei de participare şi a documentaţiei de atribuire: către SEAP; către pagina de internet al Primăriei Mun. Sfântu Gheorghe.
-  Perioada de aşteptare: primirea solicitărilor de clarificări şi transmiterea răspunsurilor, elaborarea ofertelor; primirea contestaţiilor dacă este cazul; primirea şi înregistrarea ofertelor.
-  Examinarea şi evaluarea ofertelor: completarea declaraţiilor privind confidenţialitatea şi conflictul de interese; verificarea condiţiilor de eligibilitate, clarificare, corespondenta tehnică şi financiară; solicitarea de clarificări privind oferta dacă este cazul; aplicarea criteriului de atribuire;  stabilirea ofertei câştigătoare; elaborarea raportului şi aprobarea acestuia.
-  Transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire: comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire; primirea şi înregistrarea contestaţiilor dacă este cazul.
-  Încheierea contractului: semnarea de către părţi a contractului; distribuirea contractului: 1 exemplar la contabilitate, 1 exemplar. la ofertant câştigător, 1 exemplar . la dosarul achiziţiei publice.
-  Postarea notificării privind încheierea contractului în pagina de internet al ANRMAP.
-  Postare Anunţ de atribuire in SEAP.
 Afişare pagină: 6422Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină