Sâmbătă, 19. septembrie 2020


COMUNICAT

Prin prezenta vă înştiinţăm că prin Hotărârea nr. 233 din 11 august 2020 Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a aprobat procedurile de acordare a unor facilităţi la plata impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoane juridice şi anularea unor accesorii la obligaţiile fiscale restante la 31 martie 2020, datorate de contribuabilii persoane juridice.


Facilitățile fiscale aprobate privesc:

  • Reducerea cu 50% a impozitului anual datorat pe clădirile nerezidențiale de persoanele juridice a căror activitate economică a fost întreruptă total sau parțial, calculat pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus Sars-CoV-2 – termen de depunere cerere și declarații aferente – 15 septembrie 2020!
  • Scutirea taxei pe clădirile nerezidențiale datorate de persoanele juridice a căror activitate economică a fost întreruptă total sau parțial, calculat pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus Sars-CoV-2; termen de depunere cerere și declarații aferente – 15 septembrie 2020!
  • Anularea unei cote de 50% din majorările de întărziere aferente obligațiilor fiscal principale restante la 31.03.2020, datorate de persoane juridice; termen de depunere cerere - 15 decembrie 2020!

Procedurile de aplicare a acestor facilități se regăsesc în anexele la Hotărârea Consiliului Local nr. 233/2020, care pot fi consultate aici.

Cererile, declarațiile și documentele justificative pot fi comunicate organului fiscal pe cale electronică, în formă scanată, însoțite de semnătura electronică, pe adresa de e-mail taxeimpozitelocale@sepsi.ro.

 

Stimați contribuabili,
Aveți posibilitatea consultării sumelor de plată pe site-ul ghiseul.ro.

După logare pe site puteți efectua și plata obligațiilor fiscale, cu cardul bancar.

Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale

str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România


Tel.: 0267/316 957 interior 200 - 234

E-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Şefi de serviciu:

Balog Otto (Serviciul de urmărire, evidenţă, încasare)

Lukáts Mária Veronika (Serviciul de constatare, impunere și control)

Număr fax: 0267/311 303

Număr telefon:
Compartimentul de urmarire, evidență, încasare: 0736 883 568
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane juridice: 0736 883 569
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice: 0736 883 567

Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:
•   Impunerea şi controlul impozitelor şi taxelor locale
•   Ținerea evidenţei contribuabililor persoane fizice
•   Înregistrarea în / scoaterea din evidenţă, după caz a clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, respectiv alte bunuri impozabile
•   Verificarea autenticităţii documentelor prezentate
•   Soluţionarea plângerilor, obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate la actele de control şi de impunere
•   Eliberarea adeverinţelor, certificatelor de atestare fiscală

 ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE
•   Cerere Tip completată; > Formular tipizat
•   Buletinul sau Cartea de identitate solicitant
În cazul în care moştenitorii vin să solicite un certificat fiscal se va prezenta şi certificatul de deces, actul din care să rezulte gradul de rudenie şi actul de identitate al moştenitorului).
După caz, se mai prezintă:
•   Certificat de moştenitor;
•   Certificat de deces;
•   Certificat de naştere;
•   Certificat de căsătorie;
•   Sentinţă de divorţ;
NOTĂ: 
A)   Certificatul fiscal se va elibera,  personal contribuabilului, pe baza actului de identitate.
B)   În situaţia în care contribuabilul nu se poate prezenta, va desemna un împuternicit prin document scris.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ
•   Declaraţie de impunere completată; >Formular tipizat
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare (CVC tipizat > Formular tipizat), factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie; etc.
•   Fişă de înmatriculare completată; (în cazul în care actul de proprietate nu este CVC tipizat)
•   Cartea de identitate a vehiculului;
•   Certificat de atestare fiscală din partea vănzătorului (în cazul în care actul de proprietate nu esteCVC tipizat și vănzătorul domiciliază în altă localitate)
•   Buletin/Carte de identitate proprietar
•   Împuternicire și act de identitate, dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport - declarat

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

•   Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
•   Contract de vânzare/cumpărare încheiat în străinătate;
•   Contract de vânzare/cumpărare tradus în limba română - traducere legalizată;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport (originală, traducere legalizată, cartea emisă de R.A.R.);
•   Fişă de înmatriculare completată;
•   Chitanţă vamală sau adeverinţă de achitare a taxei vamale, în cazul în care mijlocul de transport este cumpărat dintr-un stat care nu este membru UE;
•   Buletin/Carte de identitate declarant;
•   Împuternicire și act de identitate dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport declarat

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING
•   Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
•   Act de proprietate: contract de leasing;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletin/Carte de identitate declarant;
•   Împuternicire/ ordin de deplasare și act de identitate dacă cel care declară nu este proprietarul mijlocului de transport declarat

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR
•  Declaraţie de impunere completată; >  Formular tipizat
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, contract de întreţinere, contract de schimb, etc;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii imobilului;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)
•   Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
•   Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare contract de întreţinere, contract de schimb;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Extras de carte funciară
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii imobilului;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE
•   Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
•   Autorizaţia de construire şi procesul-verbal de receptie;
•   Autorizatia de demolare si procesul verbal incheiat referitor la suprafata demolata, data terminarii lucrarii;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

•   Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
•   Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;
•   Contract de inchiriere teren, după caz;
•   Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;
•   Buletin/Carte de identitate declarant;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
•   Declaraţie de impunere completată; pentru terenurile situate în extravilan, declarația va fi avizata de Registrul Agricol privind categoria de folosinţă ; > Formular tipizat
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT
•   Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport, în două exemplare ;> Formular tipizat
•   Act de înstrăinare:
Contract de vânzare-cumpărare,
Factură fiscală,
Contract de donaţie,
Adeverinţă de dezmembrare;
•   Certificat de distrugere;
•   Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport completată;
•   Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletinul/Cartea de identitate a proprietarului
•   Buletinul/Cartea de identitate a împuternicitului, acesta reprezentând și împuternicirea scrisă/ ordinul de deplasare pentru scoaterea din evidență

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/RADIEREA DIN EVIDENȚĂ AL CONSTRUCȚIILOR
•   cerere de scoatere din evidență;
•   act de înstrăinare, proces verbal de recepție al demolării, alte documente care atestă desfințarea construcției;
•   copie CI al contribuabilului/ al imputernicitului, caz în care acesta din urmă va prezenta și împuternicirea scrisă privind declararea desființării construcției în cauză;

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA / RADIEREA DIN EVIDENȚĂ AL TERENULUI
•   cerere de scoatere din evidență a terenului înstrăinat, vizat de Registrul Agricol;
•   act de înstrainare a terenului în cauză;
•   copie CI al contribuabilului/ al imputernicitului, caz în care acesta din urmă va prezenta și împuternicirea scrisă privind declararea înstrăinării;

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRI

PENSIONARI
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/buletinul de identitate al solicitantului
•   Ultimul talon de pensie al proprietarului
•   Adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de ANAF Covasna
Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante!
Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate clădiri sau terenuri în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu!
 
PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRADUL I  DE INVALIDITATE / HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/buletinul de identitate al solicitantului
•   Certificat medical
•   Certificat de căsătorie, dacă este cazul
•   Orice document din care rezultă calitatea de proprietar asupra bunurilor scutite la data cererii (ex. extras carte funciară)
 
REPREZENTANțII LEGALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL I DE INVALIDITATE/ HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/ buletinul de identitate al solicitantului
•   Orice document care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei încadrate în gradul I de invaliditate/ handicap grav sau accentuat
•  Orice document din care rezultă calitatea de proprietar asupra bunurilor csutite la data cererii (ex. extras carte funciară)
 
Pentru TOATE celelalte categorii de scutiri contrbuabilii vor prezenta:
•   Cerere scrisă
•  Copie de pe cartea/ buletinul de identitate al solicitantului
•   Orice document din care rezultăcalitatea de beneficiar al scutirii (decizii de încadrare, hotărâri judecătorești, etc)
 


TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE!  ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!


 
Biroul de urmărire, evidenţă, încasare


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:
•   Urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor şi a altor venituri ale bugetului local;
•   Stingerea creanţelor bugetului local prin diferite modalităţi de executare silită: poprire, executare silită a bunurilor mobile şi imobile.

Modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor locale:


1. Plata cu numerar:
•   se poate efectua la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
2. Plata cu ordin de plată:
•   se poate efectua prin banca unde  contribuabilul are cont deschis
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria
Banca beneficiar: Trezoreria mun.Sfântu Gheorghe
C.U.Î: 4404605
Pentru codul de cont corespunzator plăţii dorite, vă rugăm accesaţi lista cu conturile IBAN
3. Plata cu card:
•   se poate efectua prin intermediul cititorului electronic POS instalat la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun.Sfântu Gheorghe
4. Plata prin mandat poştal
5. Plata online


Compartimentul financiar operativ


Contact:
str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
 
Atribuţii:

•   evidenţa operativă la toate capitolele de venituri conform legislaţiei.
•   întocmirea situaţiilor şi rapoartelor periodice;
•   colectarea documentelor necesare dosarului pentru acordarea creditelor bancare;
•   relaţii cu alte instituţii, organizaţii financiare ;
•   ţinerea evidenţei subregistrului datoriei publice;
•   ridicarea şi verificarea documentelor bancare;
•   întocmirea facturilor;
•   efectuarea restituirilor către contribuabili;
•   operarea încasărilor efectuate prin bancă;
•   întocmirea documentaţiilor necesare pentru virarea sumelor datorate altor instituţii.
 

Biroul de impozite şi taxe – persoane juridice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR DE PERSOANE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere completată; > Formular tipizat
•    În cazul clădirilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF din care rezultă intabularea dreptului de proprietate;  
•    În cazul clădirilor dobândite cu titlu de construire: autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie a lucrărilor, extras CF din care rezultă intabularea imobilului construit;
•    În cazul clădirilor demolate: autorizaţia de demolare şi procesul verbal de recepţie la lucrărilor de demolare.
Aceste acte se depun în xerocopie şi se prezintă în original, pentru confruntare;
•    În cazul clădirilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;Certificatul emis de proprietar, prin care se confirmă data înregistrării imobilului în contabilitatea proprietarului, valoarea de inventar al clădirii şi data ultimei reevaluări;
•    Certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice;


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare; > Formular tipizat
•    În cazul terenurilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF privind imobilul;  
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;
•    În cazul terenurilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;
•    Certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice;
 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare; > Formular tipizat
•    Actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de leasing financiar, process verbal ;  
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•    Certificatul de atestare fiscală - emisă pe numele vânzătoruli;
•    Certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice;
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport ; > Formular tipizat
•     contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de donaţie, adeverinţă de dezmembrare;
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;

Aceste acte se depun în copie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare.


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA ŞI STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

•    Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate; > Formular tipizat
•    Autorizaţia de construire;
•    Certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice;


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE

•    Cerere tip pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală; > Formular tipizat
•    Act de identitate a persoanei care solicită și / ridică certificatul de atestare fiscală
•    Împuternicire / ordin de deplasare pentru depunerea cererii și/ ridicarea certificatului de atestare fiscală

Persoanele care nu și-au exprimat acordul expres cu privire la comunicarea documentelor fiscale pe cale electronică, pot solicita eliberarea certificatului de atestare fiscală prin comunicarea cererii completată și scanată la adresa de mail taxeimpozitelocale@sepsi.ro , urmând ca în data ridicării certificatului de atestare fiscală să prezinte la ghișeu cererea de eliberare în original.

 


Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale

str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

PROGRAM:

LUNI – JOI: 8:00 – 18:00


VINERI: 8:00 - 14:00


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
ATRAGE ATENŢIA CONTRIBUABILILOR ASUPRA URMĂTOARELOR PREVEDERI LEGALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice persoană care deţine în proprietate la data de 31 decembrie 2019 clădiri, terenuri sau mijloace de transport, datorează impozit pe tot anul 2020.

Nivelul impozitelor și taxelor locale s-a modificat față de anul 2019, cu 4.6 % prin indexarea cu rata inflației. 
Se acordă bonificație pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădire, pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice, în cuantum de 9%, în perioada 1 ianuarie- 31 martie. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.
Se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile al oricărui fapt care naşte modificări ce afectează situaţia fiscală al contribuabilului.

În cazul clădirilor cu destinație nerezidențială sau cu destinație mixtă (rezidențială și nerezidențială) rapoartele de evaluare întocmite de un evaluator autorizat (ANEVAR), document care reflectă valoarea fiscală a clădirii la data de 31 decembrie an anterior, urmează să se prezinte organului fiscal cel târziu până la primul termen de plată (31 martie din an curent).
În cazul bunurilor proprietate privată sau publică al statului sau al unității administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește obligația de plată a taxei pe teren/ pe clădire în sarcina titularului dreptului de administrare, folosință sau concesiune. Obligația de plată a taxei pe teren/ pe clădire este lunară.
Sunt supuse impozitării mijloacele de transport înmatriculate sau înregistrate.

Persoanele care au înstrăinat/dobândit mijloace de transport după data de 29.08.2016 vor prezenta, sub sancțiunea neopozabilității față de organul fiscal local, actul de îstrăinare/dobândire încheiat după modelul „Contractul de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport” (ITL – 054, care se poate descărca de pe www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale), care prezintă avantajul că nu mai trebuie însoțit de un certificat de atestare fiscală, dacă organul fiscal local completează informațiile în cadranul B din tipizat.

Termenele de plată al impozitelor locale este 31 martie, respectiv 30 septembrie an curent.
Termenul de plată al taxei  locale pe teren/pe clădire este data de 25 a lunii următoare nașterii obligației de plată.

Pentru neplata la termen a impozitelor/taxelor se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

În baza H.C.L. nr. 106/2019 pentru obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu termene scadente până la data depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată se pot acorda, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 6 luni.  Procedura se aplică contribuabililor persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare. Eşalonarea de plată  se acordă pentru:  obligaţiile fiscale datorate în valoare totală de minimum 1.000 lei în cazul persoanelor fizice  și pentru sumele datorate în valoare totală de minim 3.000 lei, în cazul persoanelor juridice, în condiăția prezentării de garanții pentru sumele eșalonate.

 

Persoanele care beneficiază de scutirile legale de la plata impozitelor sau taxelor locale, sau de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local (cum ar fi: pensionarii, veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate) vor prezenta documentele justificative cel târziu până la data de 31 martie 2020.

Proprietarii clădirilor cu destinația de locuință, respectiv al locuințelor din blocuri, care au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pentru acordarea scutirii vor prezenta documentele jusitificative până la 31 martie 2020.  

Conform reglementărilor legale în vigoare contribuabilii au posibitatea de a transmite organului fiscal declarații și documente jusitificative prin mijloace electronice de transmitere la distanță, inclusiv pe adresa de e-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro. În cazul persoanelor juridice e-mail-ul de comunicare trebuie să fie însoțit de semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat digital.   

Totodată vă atragem atenția asupra posibilităților de efectuare plată on-line și consultare situație fiscală prin Sistemul național electronic de plată on-line cu cardul bancar www.ghiseul.ro, ori prin internet banking la conturile bancare precizate pe pagina oficială al primăriei www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale/Conturi IBAN.


Conturi IBAN 

Denumire impozit/taxă Fel contribuabil Nr. cont

Taxă judiciară de timbru

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO86TREZ25621070203XXXXX

Impozit pe spectacole

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO14TREZ25621150201XXXXX

Taxe si tarife pt. elib. delic.
(taxă viză autorizaţie )

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO11TREZ25621160203XXXXX

Alte taxe pe utilizare bunurilor
(taxă vehicule lente)

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO07TREZ25621160250XXXXX

Alte impozite şi taxe

 

 

             (Taxă acord unic

persoane fizice şi
persoane juridice

 
   RO55TREZ25621180250XXXXX

              Taxă pt.autorizaţie de construcţii

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxa pt. certificat de urbanism

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă pt. afiş, reclamă, anunţ

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă ocupare domeniu public

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă comisie urbanism

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă plan situaţie ) persoane fizice şi
persoane juridice

 

Venituri din concesiuni

 

 

             (Taxă rate termocentrale

 

  RO29TREZ25621A300530XXXX

              Taxă de închiriere şi concesiune)

 

Venit din recuperarea

 

 

              Cheltuielilor de judecată

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO33TREZ25621330228XXXXX

              Despăgubirilor

persoane fizice şi
persoane juridice

              Imputaţiilor

persoane fizice şi
persoane juridice

Taxă extrajudiciară de timbru

 


           (Taxă timbru
 persoane fizice şi
persoane juridice
 

   RO20TREZ25621340202XXXXX

            Taxă pt. viză permis de pescuit şi
             vânătoare)

persoane fizice şi
persoane juridice

Venit din amenzi şi alte sancţiuni

persoane fizice şi
persoane juridice

   RO55TREZ25621A350102XXXX

Venituri din prestări de servicii persoane fizice şi
persoane juridice

   RO12TREZ25621330208XXXXX

Amenzi fiscale

persoane fizice şi
persoane juridice

   RO44TREZ25621350202XXXXX

Taxe speciale

 

 

           (Taxă Zilele Sfântu Gheorghe

persoane fizice şi
persoane juridice

   RO14TREZ25621360206XXXXX
 

            Taxă sp. salubrizare)

persoane fizice şi
persoane juridice

Impozit pe clădire

persoane fizice

  RO44TREZ2562107020101XXX

Impozit pe teren intravilan

persoane fizice

  RO88TREZ2562107020201XXX

Taxă teren concesionat, închiriat

persoane fizice

 

Impozit pe teren extravilan

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO85TREZ2562107020203XXX

Impozit asupra mij. de transport

persoane fizice

  RO63TREZ2562116020201XXX

Impozit asupra mij. de transport
peste 12 tone

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO34TREZ2565033XXX000266

Impozite şi taxe clădiri

persoane juridice

  RO91TREZ2562107020102XXX

Impozit şi taxă terenuri intravilane

persoane juridice

  RO38TREZ2562107020202XXX

Impozit asupra mijloacelor de transport

persoane juridice

  RO13TREZ2562116020202XXX


Nr. cod fiscal: 4404605


Conturi IBAN în format descărcabil

 

 

Taxă parcare cu reședință

Taxă de parcare în locuri publice amenajate   

Taxă parcare curentă fără rezervare lei/loc/zi
               (15 lei)       

persoane fizice și

persoane juridice

  RO85TREZ256502205X007540

 

Nr. cod fiscal: 26752503


Anunturi


 

Formulare persoane juridice:

Formular nr. 1 - Declaraţie imobil

Formular nr. 2 - Declaraţie teren

Formular nr. 3 - Declaraţie mijl. de transport


Formular nr. 4 - Scoatere din evidenţă mijl. de transport

Formular nr. 5 - Declaraţie reclamă şi publicitate

Formular nr. 6 - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

Formular nr. 7 - Anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădiri

Formular nr. 8 - Anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren

Formular nr. 9 - Declaraţie pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Formular nr. 10 - Cerere de înregistrare bilete spectacole și decont impozit pe spectacol

Formular nr. 11 - Cerere de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale persoane juridice

Formular nr. 12 -  Formular scoatere din evidenţă clădire persoane juridice

Formular nr. 13 -  Cerere pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă

Formular nr.14 - Cerere de acordare a reducerii, scutirii impozitului taxei pe cladire conform H.C.L. 233 din 2020

Formular nr.15 - Declaratie pe propria raspundere privind intreruperea totala sau partiala a activitatii economice. in perioada de urgenta in baza H.C.L. nr. 233 din 2020

Formular nr. 16 - Cerere privind anularea cotei de 50% din majorările de întârziere in baza HCL 233/2020Formulare persoane fizice:

Formular nr. 1 - declaraţie apartament

Formular nr. 2 - declaraţie teren

Formular nr. 3 - declaraţie mijl. de transport

Formular nr. 4 - scoatere din evidenţă mijl. de transport

Formular nr. 5 - cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

Formular nr. 6 - cerere pentru plată online

Formular nr. 7 - anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Formular nr. 8 - anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren

Formular nr. 9 - declaraţie specială de impunere

Formular nr. 10 - Contract de vânzare - cumpărare

Formular nr. 11 - Cerere de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale persoane fizice

Formular nr. 12 -  Formular scoatere din evidenţă clădire persoane fizice

Formular nr. 13 -  Cerere pentru utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă


Stimați contribuabili,

În cazul utilizării procedurii de programare on-line la ghișeele Direcției Finanțe Publice Municipale, în vederea asigurării funcționalității optime a procedurii,  Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

  • Efectuarea programării Vă dă dreptul de a beneficia de servicii de impozitare la data și la ora la care v-ați programat și aveți la dispoziție 10/15 minute (în funcție de serviciul ales) la ghișeul la care veți fi chemat de colegii noștri. În cazul în care Vă prezentați pe bază de programare on-line nu trebuie să solicitați număr de ordine de la aparatul din incinta biroului, veți fi chemat la ora la care v-ați programat. Dacă nu Vă prezentați la ora rezervată, urmează să solicitați bilet de ordine și vi se prestează serviciul la ghișeu în ordinea stabilită de biletul emis de aparatul din incinta biroului;
  • Vă rugăm să vă prezentați la ghișeu cu declarațiile completate și documentele pregătite, în caz contrar colegii noștri vor fi nevoiți să Vă orienteze spre ghișeul de consiliere cetățeni unde nu veți beneficia de programarea făcută; informații privind declarațiile de impunere și documente necesare a fi anexate regăsiți la subtitlul Formulare, respectiv Informații utile 
  • Programări on-line nu pot fi făcute pentru serviciul Plată;
  • În cazul în care sunteți interesat de servicii diferite, trebuie să faceți programare la fiecare serviciu în parte, fără suprapunerea programărilor;    

 

 

https://dfpm.setmore.com/

Manual de utilizare RO

 

 

 Afişare pagină: 55965Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină