Vineri, 18. septembrie 2020

„Direcţia de Asistenţă Socială” este serviciul public de interes local cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2001.


Atribuţii şi competenţe

 • Dezvoltă planul de servicii sociale comunitare la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe prin implicarea tuturor instituţiilor şi factorilor care lucrează sau pot influenţa asistenţa şi protecţia socială,
 • Urmăreşte punerea în aplicare a planului comunitar de asistenţă socială în sectoarele în care aplicarea acestuia este legată de activitatea serviciului,
 • Întocmeşte proiectul de buget al serviciului,
 • Elaborează proiecte de acte normative şi de alte reglementări specifice, în limitele competenţei sale,
 • Contribuie la realizarea şi la punerea în aplicare a politicilor, strategiilor şi programelor elaborate la nivel naţional, regional şi local, în limitele competenţelor sale,
 • Elaborează studii, analize şi statistici privind grupurile-ţintă deservite şi obiectul de activitate,
 • Evaluează situaţia socio-economică a persoanelor aflate în stare de risc social, identifică nevoile şi resursele acestora, identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsurile de prevenţie şi reinserţie socială,
 • Elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social,
 • Organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi,
 • Evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia,
 • Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social (Legea nr. 416/2001, H.G nr. 1010/2006),
 • Efectuează anchete sociale,
 • Asigură acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor aflate în stare de risc social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, O.U.G nr. 5/2003,
 • Asigură acordarea ajutoarelor materiale,
 • Asigură aplicarea legislaţiei referitoare la acordarea mesei la Cantina socială (Legea nr. 208/1997),
 • Primeşte cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală şi transmite la Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Covasna borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei familiale complementare/ de susţinere pentru familia monoparentală (O.U.G nr. 105/2003),
 • Primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii şi indemnizaţia de creşterea copilului, precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestor drepturi şi înaintează Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Covasna borderoul privind situaţia cererilor înregistrate (O.U. nr. 148/2005),
 • Asigură aplicarea legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Legea nr. 448/2006),
 • Asigură aplicarea legislaţiei privind drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap (H.G. nr. 427/2001),
 • Asigură acordarea indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap grav (Ordinul nr. 794/380/2002),
 • Asigură aplicarea legislaţiei privind protecţia şi promovarea dreptului copilului (Legea nr. 272/2004),
 • Acordă ajutoare băneşti către populaţie în vederea suportării cheltuielilor aferente încălzirii locuinţelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri (O.U.G nr. 5/2003),
 • Asigură aplicarea legislaţiei referitoare la combaterea marginalizării şi excluderii sociale (Legea nr. 116/2002 şi H.G. nr. 1149/2002),
 • Asigură locuinţe de necesitate, cu caracter provizoriu, în cadrul Centrelor Sociale (Cămin Social, Centru Social de Urgenţă),
 • Asigură condiţii corespunzătoare de cazare pe timpul nopţii persoanelor care nu posedă spaţiu de locuit şi au domiciliul sau reşedinţa în Sfântu Gheorghe în Adăpostul de Noapte,
 • Ţine evidenţa şi soluţionează cererile depuse pentru locuinţe care aparţin fondului locativ de stat (ANL – Legea nr. 152/1999, locuinţe sociale – Legea nr. 114/1996, locuinţe din administrarea SC. Gosp –Com. S.A),
 • Distribuie produse agro-alimentare repartizate grupurilor ţintă defavorizate: lapte praf (Legea nr. 321/2001), zahăr şi făină (în baza Acordului de distribuţie a produselor alimentare în cadrul Programului PEAD 2009 nr. 295/02.09.2009),
 • Comunică lunar Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate lista persoanelor aflate în stare de risc social, pentru ca aceste persoane să beneficieze de asistenţă medicală gratuită,
 • Ţine evidenţa şi soluţionează cererile adresate Direcţiei de Asistenţă Comunitară pentru orice măsură de protecţie şi asistenţă socială de competenţa sa,
 • Eliberează adeverinţe şi certificate, aflate în sfera de competenţă,
 • Ia măsuri pentru soluţionarea, în cadrul competenţelor sale, a oricăror solicitări sau sesizări referitoare la cazuri sociale de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe,
 • Colaborează cu orice instituţie, fundaţie sau organizaţie ce ar putea veni în sprijinul persoanelor sau familiilor aflate în stare de risc social,
 • Asigură buna desfăşurare a programului cu publicul, ce se desfăşoară în conformitate cu programul stabilit de conducerea Direcţiei de Asistenţă Comunitară,
 • Asigură prin comunicări scrise şi invitaţii, o legătură permanentă cu toţi beneficiarii sau solicitanţii de servicii din domeniul asistenţei şi protecţiei sociale,
 • Întocmeşte, pe calculator, baza de date complexă a tuturor familiilor şi persoanelor de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, care se află în stare de risc social,
 • Urmăreşte în permanenţă identificarea unor categorii sau grupuri ţintă de persoane aflate în stare de risc social, în vederea iniţierii şi dezvoltării de noi programe de asistenţă socială,
 • Reprezintă autoritatea publică locală, atunci când este delegat, în programele naţionale şi internaţionale, în vederea îmbunătăţirii protecţiei şi asistenţei sociale în municipiul Sfântu Gheorghe,
 • Întocmeşte statistici, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale de către autorităţile locale, parteneri străini, din ţară şi locali, precum şi alte instituţii, fundaţii sau organizaţii,
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin, potrivit legii sau obiectului de activitate al serviciului.


Date contact

Sediul administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială este în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19, cod poştal: 520019, judeţul Covasna, telefon: 0267/312118, fax: 0267/312111Afişare pagină: 24615Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină