Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  141/2009

privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. EC 581/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de stomatologie, situat în Municipiul
Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David, nr.53
   
Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în şedinta ordinară;
Având în vedere cererea nr. 23542/09.06.2009, a doamnei Dr.Varga Terézia, medic stomatolog, titulară a Cabinetului de stomatologie situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str . Lt. Păius David, bl. 53, prin care solicită prelungirea Contractului de concesiune;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24762/2009 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza dispozitiilor art. 14 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 385 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. - Se aprobă prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. EC 581/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 26,65 mp, din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David, bl. 53, pentru o perioadă de 1 (un) an, conform actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 2. - Cu semnarea actului adiţional se împuterniceşte Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, domnul Antal Árpád András.
    ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Patrimoniu, şi Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;


Sf. Gheorghe, la 25 iunie 2009


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                   Miklós Zoltán                                                            SECRETAR
                                                                                               Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină