Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  140/2009

cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. URBAN-LOCATO.S.R.L.
Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe,în şedinţa ordinară;
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în calitate de asociat unic al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Având în vedere Expunerea de motive nr. 25645/2009 a domnului consilierului Bujdosó Zsolt;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25643/2009 al Serviciului Economic în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 3^1 alin. (1) lit. b din O.U.G 79/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
Avînd în vedere prevederile art. 77 alin. (1) şi art. 194 alin. (1) lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată , cu modificarea şi completarea ulterioară.
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d şi i din actul constitutiv al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin (1) şi art.115 alin (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea art. 9 alin. (2) al actului constitutiv prin introducerea unei noi litere, litera „f” , cu următorul cuprins:
„f) Administratorul societăţii are dreptul de a modifica actul constitutiv cu privire la înfiinţarea respectiv desfiinţarea punctelor de lucru al  SC. URBAN-LOCATO S.R.L, fără a fi necesară hotărârea adunării generale”.
.ART. 2 - Prezenta hotărâre îl împuterniceşte pe domnul KULCSÁR TERZA JÓZSEF GYÖRGY să semneze Actul constitutiv actualizat, conţinând prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3. - (1) Se stabileşte remuneraţia brută a administratorului S.C. URBAN-LOCATO S.R.L, la nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de viceprimar al municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe pentru încheierea contractului individual de muncă cu domnul Kulcsár Terza József György, administrator al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.
ART. 4 – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi administratorul S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 iunie 2009.


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                 Miklós Zoltán                                                             SECRETAR
                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină