Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 183/2009

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţa ordinară;
    Având în vedere Expunerea de motive nr. 25.023/2009 al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.118/2009 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

Art. 1.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă modificarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 146/2007, după cum urmează:
    I.  Art. 1 se modifică  şi va  avea următorul cuprins:
           ,,Art. 1. - (1) Pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe circulaţia şi/sau păşunatul animalelor nesupravegheate, în alte condiţii decât cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
             - câini  ................................................................50 lei/cap animal;
             - ovine ............................................................... 20 lei/cap animal;
            - porcine ..............................................................500 lei/cap animal;
            - cabaline ............................................................ 1.000 lei/cap animal;
            - bovine ...............................................................500 lei/cap animal.
           (2)  Amenzile contravenţionale se vor achita la casieria Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi se fac venit la bugetul local.”
           II. Alineatul (2) al art. 41 se modifică şi avea următorul cuprins:
               ,,(2)  Dacă în termen de 24 de ore de la afişarea, respectiv, apariţia anunţului în ziare, animalul nu este revendicat sau proprietarul ori deţinătorul legal al acestuia revendică dar nu face dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) acesta se consideră fără stăpân sau, după caz, abandonat, iar prin dispoziţie a Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe va fi trecut în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.”
Art 2. – Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
Art 3. - H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, modificată şi completată  prin H.C.L. nr. 146/2007, cu modificările aduse acesteia prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2009
    
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                   Mild Zoltán                                                          PENTRU SECRETAR
                                                                                                Hengán HajnalMUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
Judetul Covasna


REPUBLICĂRI

HOTĂRÂREA Nr. 87/2004

privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului  Sfântu Gheorghe*)

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 2966/2004 al Biroului Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizele comisiei de specialitate de Studii prognoze economico sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, dezvoltare regională, turism, servicii publice, comerţ şi agricultură şi a comisiei de Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţie socială, relaţii cu cetăţenii ale Consiliului Local Municipal;
    Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul  juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – aprobată prin Legea nr. 180/2002;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin.(2) şi art. 115 ali. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

ART.1. – (1) Pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe circulaţia şi/sau păşunatul animalelor nesupravegheate, în alte condiţii decât cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
    - câini    50 lei/cap animal;
    - ovine    20 lei/cap animal;
    - porcine  150 lei/cap animal;
    - cabaline  500 lei/cap animal;
    - bovine    150 lei/cap animal;
                                         
    (2) Amenzile contravenţionale se vor achita la casieria Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi se fac venit la bugetul local.”
ART. 2.- În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei au fost pricinuite pagube, prin procesul verbal al contravenţiei se vor stabili şi despăgubirile, pe baza tarifelor de determinare a acestora, cuprinse în anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – (1) Animalele găsite păşunând şi/sau circulând în zone publice: parcuri, zone verzi, drumuri publice sau în alte locuri oprite accesului acestora  vor fi prinse, conduse sau transportate de către persoanele împuternicite de primarul municipiului, la Circumscripţia Sanitar - Veterinară Sfântu Gheorghe din strada Nicolae Bălcescu nr. 4 în vederea preluării şi examinării acestora din punct de vedere sanitar – veterinar.
    (2) Animalele aduse la Circumscripţia Sanitar – Veterinară vor fi adăpostite şi îngrijite corespunzător până la preluarea acestora de către proprietari.
ART. 4. – Pentru identificarea proprietarului sau deţinătorului legal al animalului, în termen de 24 de ore de la întocmirea procesului verbal de constatare se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi prin anunţ în presa locală datele de identificare ale animalului.
ART. 5. – (1) În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al animalului se prezintă la primar şi face dovada că animalul este deţinut legal şi că a achitat amenda contravenţională prevăzută la art. 1 precum şi contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente prinderii, transportării, examinării sanitar-veterinare şi îngrijirii animalului, precum şi contravaloarea anunţului publicitar, animalul va fi restituit prin proces-verbal de predare-primire acestuia.
(2) Dacă în termen de 72 ore de la afişarea, respectiv apariţia anunţului în ziare, animalul nu este revendicat sau proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia nu face dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), acesta se consideră fără stăpân sau, după caz, abandonat, prin dispoziţia primarului municipiului Sfântu Gheorghe animalul este trecut în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.”
ART. 6. –(1) Animalele trecute în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe se valorifică prin abator, în cazul ovinelor, porcinelor, bovinelor şi cabalinelor, iar câinii vor fi consideraţi câini fără stăpân potrivit prevederilor legale în materie.
    (2) Sumele obţinute în urma valorificării animalelor se fac venit la bugetul local.
ART. 7. – Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
ART. 8. – Prezenta hotărâre aşa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 146/2007, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2007.”
ART. 9. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 96/2000 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 10. – Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se face de către primar, de persoanele împuternicite prin dispoziţie de primar, precum şi de agenţii comunitari din cadrul Direcţiei “Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe”.
ART. 11. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărire Comunală, Direcţia “Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe”, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Compartimentul Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
                     Veress Ferenc                                                      SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde*)Republicată în temeiul art. 2 din H.C.L. 146/10.08.2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe.Anexă la
   H.C.L. nr. 87/2004*)
Tarife de determinare a pagubelor produse pe domeniul public şi privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi a cheltuielilor aferente transportului şi îngrjirii animalelor se modifică astfel
    - suprafaţă înierbată                                            1 lei/mp;
    - suprafaţă cu flori de vară, > 80 buc./mp.            105 lei/mp;
    - suprafaţă cu flori de vară, > 80 buc./mp.              65 lei/mp;
    - suprafaţă plantată cu trandafiri                           30 lei/mp;
    - puieţi de arbori                                               50 lei/exemplar;
    - gard viu                                                        60 lei/ml;
    - transportul pe raza municipiului                           40 lei/transport;
    - îngrijirea animalelor                                           10 lei/zi/animal;
    - anunţul dat în ziarele locale        în funcţie de sumele facturate;

*) modificată conform art. 1 pct. II din H.C.L. 146/10.08.2007 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe.
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină