Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.    288/2008

privind suportarea din bugetul local a contravalorii lucrărilor de realizare a utilităţilor şi a amenajărilor exterioare la obiectivul “Locuinţe sociale pentru romi”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48.728/2008 al Oficiul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, agricultură şi dezvoltare regională  şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 134621/D.P.C.L./2008 al Direcţiei de Programe Construcţii Locuinţe din cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 48331/2008;
În baza prevederilor art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 1.237/2008 privind aprobarea Programului-pilot “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”;
În baza prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1.- Se aprobă suportarea din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe a contravalorii lucrărilor de realizare a utilităţilor şi a amenajărilor exterioare la obiectivul “Locuinţe sociale pentru romi, conform H.G. nr. 1237/2008, în Municipiul Sfântu Gheorghe”.
    ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Oficiul de Dezvoltare, Investiţii şi Biroul Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
   

Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2008.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
             Guruianu Mădălin Doru                                                SECRETAR
                                                                                          Kulcsár Tünde              
          
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină