Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR.  287/2008
      
privind transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren situat în zona Őrkő pentru realizarea investiţiei “Locuinţe sociale pentru romi”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48730/2008 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, agricultură şi dezvoltare regională, al  Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 134621/D.P.C.L./2008 al Direcţiei de Programe Construcţii Locuinţe din cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 48331/2008;
În baza prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 1.237/2008 privind aprobarea Programului-pilot “Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi”;
Potrivit prevederilor art. 2^1 din O.U.G. nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Locuinţe;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă dezlipirea terenului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe înscris în C.F. nr. 24.281  Sfântu Gheorghe sub nr. top. 2192/2/1/2/2 în suprafaţă de 53.893 mp, după cum urmează:
-    Lotul nr. 1  cu nr. top. 2192/2/1/2/2/1 în suprafaţă de 1736 mp;
-    Lotul nr. 2 cu nr. top. 2192/2/1/2/2/2 în suprafaţă de 1257 mp;
-    Lotul nr. 3 cu nr. top. 2192/2/1/2/2/3 în suprafaţă de 16.881 mp;
-    Lotul nr. 4 cu nr. top. 2192/2/1/2/2/4 în suprafaţă de 34.019 mp.
(2) Se aprobă schimbarea destinaţiei lotului nr. 1 cu nr. top.nou 2192/2/1/2/2/1 în suprafaţă de 1736 mp şi a lotului nr. 2 cu nr. top. nou 2192/2/1/2/2/2 în suprafaţă de 1257 mp din carieră de piatră şi arabil în teren de construcţii.

ART. 2. – Se aprobă întabularea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a terenurilor cu nr. top.nou 2192/2/1/2/2/1 în suprafaţă de 1736 mp şi nr. top. nou 2192/2/1/2/2/2 în suprafaţă de 1257 mp şi transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe durata realizării investiţiei, în vederea realizării investiţiei “Locuinţe sociale pentru romi, conform H.G. nr. 1237/2008, în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, pentru încheierea protocolului cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism, Compartimentul Patrimoniu, respectiv Biroul de Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2008

 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                  Guruianu Mădălin Doru                                                 SECRETAR
                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină