Luni, 16. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 286/2008

referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95/2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47.899/2008 al Biroului Proiecte şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, pentru care licitaţia de proiecte s-a lansat în data de 29 februarie 2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b alin. (4) lit.d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂREŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr.95/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor  Liceului Teoretic Székely Mikó”, şi a cheltuielilor legate de proiect, după cum urmează:
   
Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „ Art. 2 . - Se aprobă cheltuielile legate de proiect şi anume:
Valoarea totală a proiectului :         11.285.430 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului             96.315 lei
Valoarea eligibilă a proiectului              9.387.245 lei
  TVA                       1.801.870 lei
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroul Proiecte şi Achiziţii Publice.

   
Sfântu Gheorghe, la 18.12.2008.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
             Guruianu Mădălin Doru                                                        SECRETAR
                                                                                                  Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină