Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 284/2008

privind transmiterea în adminstrarea Universităţii “Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca a unui imobil, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe
   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48.211/2008 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere scrisoarea nr. 21.035/27.11.2008 a Universităţii “Babeş -Bolyai” Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr.45.672/2008, prin care aceasta instituţie solicită dobândirea dreptului de administrare asupra  clădirii “C.T. Simeria IV”, cu terenul aferent;
    În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificăile şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă întabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al terenului proprietatea Statului Român, evidenţiat în C.F. nr. 24.217 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 22.078) la nr. crt. A1 cu nr. cad. 9943 în suprafaţă de 1238 mp, aferent centralei termice de la A.1.1. cu nr. cad. 9943 – C1, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Consiliului de administraţie a Universităţii “Babeş – Bolyai” Cluj Napoca al imobilului evidenţiat în C.F. nr. 24.217 Sfântu Gheorghe (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 22.078) compus din teren de la A1 cu nr. cad. 9943 cu 1238 mp şi centrala termică dezafectată de la A.1.1., cu nr. cad. 9943 – C1 .
(2) Imobilul transmis în administrarea Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, după finalizarea lucrărilor de transformare şi amenjare va avea destinaţia de cămin şi cantină pentru studenţii Extensiunii Universitare Sfântu Gheorghe ai Universităţii “Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca.
ART. 3. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în Contractul de administrare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Predarea imobilului în administrarea Consiliului de administraţie al Universităţii “Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca, se face de către o comisie numită prin dispoziţie de primar, pe bază de inventariere a patrimoniului, consemnată într-un proces-verbal de predare-primire;
ART. 5. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Biroului Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 18 decembrie 2008


 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ
           Guruianu Mădălin Doru                                                 SECRETAR
                                                                                        Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină